หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัครนักศึกษา ▤ คำร้องต่างๆ ₪ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ▦ ปฏิทินวิชาการ ❁ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ให้มารายงานตัวในวันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพิ่มเติม(รอบ 3)


รายชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายชื่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายชื่อคณะวิทยาการจัดการ

ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
( ระบบจะเปิดให้กรอกประวัติตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 2560 เป็นต้นไป)

แบบฟอร์มต้องนำมาในวันรายงานตัวเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560


เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริงมาด้วย) 2 ฉบับ
4. แบบฟอร์มขอทำบัตรนักศึกษาของธนาคารกรุงไทย 1 ชุด
(แนบ รูปถ่าย 1 ใบ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5 ฉบับ, สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ฉบับ)
5. ชำระค่าลงทะเบียนให้เตรียมเงินสดมาชำระที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยประมาณ 8,000 บาท
6. สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำรองหากมีผู้สละสิทธิ์มหาวิทยาลัยจะให้มารายงานตัวในวันที่ 15 พ.ค. 2560

หากไม่มารายงานตัวในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ถือว่าสละสิทธิ์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel. (038)810274, (038)810301, (038)5354268, (038)500000 ต่อ 6400