รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบ 1
ปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม • คลิก ➠
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ • คลิก ➠
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • คลิก ➠
คณะวิทยาการจัดการ • คลิก ➠
แจ้งขั้นตอนการลงทะเบียนและรายงานตัว

• ศึกษาวิธิการลงทะเบียนและพิมพ์ใบ pay-in เพื่อนำไปชำระเงิน
  ตามวันเวลาที่กำหนด ➞ » ดูขั้นตอนลงทะเบียน คลิก «
• ลงทะเบียนและพิมพ์ใบ pay-in ที่เว็บไซต์นี้ ➞ » คลิกที่นี่ «
กำหนดชำระเงินที่ธนาคารภายใน วันที่ 4 - 16 ก.พ. 2564
ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย (หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
• รายงานตัว วันที่ 25 พ.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
1. ใบรายงานตัว พร้อมกรอกเอกสารให้ครบถ้วน
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 2 ฉบับ
(พร้อมฉบับจริงที่มีวันอนุมัติสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)
3. หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหรือใบเสร็จรับเงิน
• สถานที่รายงานตัว ชั้น 5 อาคาร ราชนครินทร์(มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)


การแต่งกายของนักศึกษาในวันรายงานตัว

รูปแบบการแต่งกายนักศึกษาหญิง
รูปแบบการการแต่งกายนักศึกษาชาย


🚨 หมายเหตุ

🧾

ข้อกำหนดการและระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง