Gulde Line

โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แนวปฏิบัติการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

2 เตรียมไฟล์ภาพถ่ายใบระเบียนแสดงผลการเรียนสำหรับการสอบสัมภาษณ์

3 กรณีที่ต้องการแสดงเอกสารอื่น ๆ ประกอบการสัมภาษณ์ให้เตรียมไว้ในรูปแบบไฟล์หรือไฟล์ภาพถ่าย

4 ให้นักศึกษาติดต่อสอบสัมภาษณ์ตาม ในวันเวลาที่ระบุไว้ของตามคณะและสาขา ด้านล่างนี้
ช่องทางการติดต่อด้านล่าง
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มี.ค. 2564 ให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ http://rru.ac.th หรือ http://reg.rru.ac.th

💡 หมายเหตุ

ข้อกำหนดการรอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป