ตรวจสอบลำดับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีการศึกษา 2561-2562


🎓
ลำดับที่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา เกียรตินิยม
ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
1 57003161032 นางสาวธนัชชา ไชยชุน ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
2 57003116014 นางสาวมาริสา สุวรรณะ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
3 57003153038 นางสาวปาริฉัตร กันเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
4 57003126038 นางสาวมนัชนกน์ บุญจง ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
5 57003158002 นางสาวอมรรัตน์ กลัดเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
6 57003126051 นายชัยณรงค์ มะหารักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
7 57003155029 นางสาวฤทัยรัตน์ จุ้ยคง ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
8 57003161011 นางสาวณัฎฐิดา มาลัยวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
9 57003155064 นางสาวนวลจันทร์ มวยเก่ง ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
10 57003155012 นางสาววิภาวดี หมายมั่น ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
11 57003126027 นางสาวศุภรัตน์ ราชเกิด ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
12 57003155058 นางสาวอริสรา คงศิริ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
13 57003153034 นางสาวสุพัตรา เทียมวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
14 57003161043 นางสาวพิมพร สาตรา ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
15 57003171029 นางสาวกมลวรรณ แก้วแดง ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
16 57003153058 นางสาวแกมกาญจน์ บุญเกิด ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
17 57003153076 นางสาวจันธิดา เสน ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
18 57003116017 นางสาวรัตนา แก้วมาต ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
19 57003155002 นางสาวนุชสรา ทาประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
20 57003153022 นางสาวพันธิสา เมาะตะกูล ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
21 57003155043 นางสาวมลุลี ยินดี ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
22 57003171030 นายทิวากร ดีเอม ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
23 57003161048 นางสาววาสนา ตาทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
24 57003155011 นางสาวศิริพร สมบูรณ์ธนารักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
25 57003116033 นางสาวกาญจนาพร ชมถิ่น ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
26 57003153041 นางสาวณัฐพร โคมเดือน ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
27 57003161051 นางสาวกมลนารถ รอบคอบ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
28 57003171072 นายพงษ์นรินทร์ ทัดโต ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
29 57003120059 นายพุฒิกฤต จินดาสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
30 57003161056 นางสาวดุษดี กุลจิลัง ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
31 57003153049 นางสาวปรียาภรณ์ สืบพันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
32 57003171015 นายธนวัฒน์ ปริญญาวาณิชย์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
33 57003116026 นางสาวสุนิษา พรมมิ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
34 57003155044 นางสาวนภาลัย ใบพิมาย ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
35 57003126028 นางสาววรินลักขณ์ ชลพนารักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
36 57003153007 นางสาวรัตติกาญจน์ รานรอน ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
37 57003153056 นางสาววรางคณา ศรีสังเวช ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
38 57003158031 นางสาวกมลทิพย์ คำเสียง ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
39 57003158007 นางสาวจิราวรรณ กุลแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
40 57003161014 นางสาวสุรีรัตน์ ชูชื่น ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
41 57003155063 นางสาวคณิตาพร ฉลอง ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
42 57003155066 นางสาวจุฬาลักษณ์ ขำสะอาด ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
43 57003155062 นางสาวนิภาพร ช่วงจั่น ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
44 57003126062 นายพงศ์เทพ จุลศรีไกรวัลย์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
45 57003126023 นายวรากรณ์ ทองมี ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
46 57003120041 นางสาวขวัญชนก เสริมสมบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
47 57003153020 นางสาวพรรณนิภา ชำนิ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
48 57003155020 นางสาวศิริวรรณ ยุบลพันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
49 57003171023 นายกิตติศักดิ์ จ้อยสุข ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
50 57003116011 นางสาวพัชญา รัตนรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
51 57003171033 นางสาวกุลธิดา ดาน้อย ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
52 57003153065 นางสาวพรพรรณ วชิรกิจมงคล ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
53 57003153028 นางสาววัชราวรรณ พิทักษ์พรชัยกุล ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
54 57003126060 นางสาววิสุดา ยาคำ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
55 57003171059 นางสาวสุพัตรา เลาะเนาะ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
56 57003155065 นางสาวปาณิสรา แหวนเงิน ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
57 57003126024 นายสุทธิพงษ์ ศรีสืบ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
58 57003171070 นางสาวสิรินาถ ขอญาติกลาง ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
59 57003153046 นางสาวจิรัชญา โอวาทสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
60 57003153036 นางสาวดรุณี เทพบุตร ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
61 57003155004 นางสาวทิพรัตน์ ทิพย์สวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
62 57003116055 นางสาวรสิกา พาแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
63 57003161041 นายสุพจน์ ดำหมัด ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
64 57003155039 นางสาวรุ่งเรือง ภิบาลญาติ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
65 57003116012 นางสาวอรณิช คงศิริ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
66 57003126057 นางสาวอุษา กรัตพงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
67 57003155003 นายโชคชัย อุ่นจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
68 57003171004 นางสาวโยนก นาคจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
69 57003155010 นางสาวสิโรธร หน่ายคอน ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
70 57003155052 นายจิรวัฒน์ เกียรติกูล ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
71 57003155031 นางสาวสุขนิตา มัจฉา ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
72 57003171002 นางสาวฐิติมา อนุรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
73 57003153013 นางสาวนัฐรัตน์ ยมหา ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
74 57003120036 นางสาวนันทนา บุญมาก ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
75 57003155060 นางสาวพรประทีป สร้อยมณีวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
76 57003153004 นายอำพล ธรรมโร ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
77 57003153008 นางสาวจิรนันท์ ผลศิริ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
78 57003155025 นางสาวกนกวรรณ ถินสูงเนิน ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
79 57003126052 นางสาวกรกนก ปานสิทธิ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
80 57003171025 นางสาวเนตรทิพย์ รักญาติ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
81 57003126010 นางสาวพัชรนันท์ มีแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
82 57003120061 นายอัจฉยะ แซ่แต้ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
83 57003171057 นางสาวอัยญารัตน์ พิพิธจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
84 57003155041 นางสาวจิตรกัญญา ทับทิม ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
85 57003126015 นายชาญณรงค์ วัฒนชัย ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
86 57003153015 นายนิธิกานต์ พวงดอกไม้ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
87 57003153067 นางสาวมนสิชา การะเกตุ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
88 57003155024 นางสาวสิรินันท์ มหาดไทย ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
89 57003153033 นางสาวสุวนันท์ คงประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
90 57003171047 นางสาวเสาวลักษณ์ คำพัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
91 57003171022 นางสาวช่อนพรัตน์ เกตุไพบูลย์ทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
92 57003153062 นางสาวรุจิรา แจ่มใส ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
93 57003171060 นางสาวฐิติมา คุ้มทอง ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
94 57003126049 นางสาวพัณณิตา พิมพ์สำฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
95 57003126053 นางสาวนวพร โฆสิตาภา ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
96 57003171068 นางสาววนิดา หลีกชั่ว ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
97 57003116056 นางสาวเกศินี อินเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
98 57003155057 นางสาวนิภาพร อินทร์โพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
99 57003120029 นางสาวปาริฉัตต์ จันทร์กระจ่าง ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
100 57003171066 นางสาววณิชชา ศรีสังเวช ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
101 57003155017 นางสาวจุฑามาศ ต่างแขวง ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
102 57003153009 นางสาวธิดารัตน์ แพงแสน ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
103 57003116054 นางสาววรรณณี ยีดำ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
104 57003153030 นางสาวเกษร นาจำรัส ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
105 57003153018 นางสาวจันทร์จิรา ลำภา ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
106 57003153043 นางสาวภัทราภรณ์ สุภาพ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
107 57003126045 นางสาวสุพิชชา เทพรักษา ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
108 57003155007 นางสาวรวีญา เสน่หา ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
109 57003155016 นางสาวสุภาภรณ์ อุ่มมี ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
110 57003155005 นางสาวนุสรา สีทับทิม ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
111 57003155018 นางสาวเบญจรัตน์ หนูเข็ม ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
112 57003155027 นางสาวปัญญาวดี นาบำรุง ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
113 57003153001 นางสาวเมทินี คำพล ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
114 57003155013 นางสาววิลัยลักษณ์ กานเกา ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
115 57003116003 นางสาวอรนภา จงบวกกลาง ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
116 57003126056 นายเจษฎา วงศ์จีน ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
117 57003153012 นางสาวรมิดา พาลีขัน ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
118 57003155054 นางสาวลดาวัลย์ ชินสถิต ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
119 57003116021 นางสาวกาญจนา เมธารัตนากูล ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
120 57003171028 นางสาวญาณิศา เจริญสุข ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
121 57003116039 นางสาวนรินทร นิลวดี ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
122 57003171003 นางสาวจารุวรรณ สายสงวน ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
123 57003155056 นายธวัชชัย หอมจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
124 57003171024 นางสาวไพลิน วงค์โซ ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
125 57003116063 นางสาวอรพิณ เหลืองอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
126 57003116024 นางสาวปวีณา แก้วไชย ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
ครุศาสตรบัณฑิต
127 57003158017 นางสาวกมลพรรณ เทพมงคล ครุศาสตรบัณฑิต
128 57003155048 นางสาวกมลรัตน์ ภิรมย์นุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต
129 57003161055 นางสาวกมลรัตน์ สมบูรณ์นาวิน ครุศาสตรบัณฑิต
130 57003158004 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
131 56003120070 นางสาวกรทิพย์ เขามะหิงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต
132 57003171039 นางสาวกรองกมล เอี้ยวแซ ครุศาสตรบัณฑิต
133 56003120035 นายกฤตกร จรรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต
134 57003120055 นางสาวกัญจนา ศิริพรม ครุศาสตรบัณฑิต
135 57003116060 นางสาวกันยารัตน์ พิพัฒน์จำเริญกุล ครุศาสตรบัณฑิต
136 57003126014 นายกิตติพงษ์ โพธิ์สุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต
137 57003153048 นางสาวกิตติยา บุญมาเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต
138 57003161016 นายกิติศักดิ์ สมบุญ ครุศาสตรบัณฑิต
139 57003126068 นางสาวกุลธิตา จันทร์สว่าง ครุศาสตรบัณฑิต
140 57003116057 นางสาวเกษรา แสงบุตร ครุศาสตรบัณฑิต
141 56003120058 นางสาวเกสรา ดาศรี ครุศาสตรบัณฑิต
142 56003153058 นายเกียรติไพบูลย์ เงินทอง ครุศาสตรบัณฑิต
143 57003171008 นางสาวขวัญเรือน จิตรมั่น ครุศาสตรบัณฑิต
144 57003153057 นางสาวขวัญสุรีย์ คนเสงี่ยม ครุศาสตรบัณฑิต
145 57003161021 นายคม ปุ้งข้อ ครุศาสตรบัณฑิต
146 57003126047 นางสาวจนาภรณ์ โพดรัมย์ ครุศาสตรบัณฑิต
147 57003161044 นางสาวจรัสศรี ทรงวุฒทัตพงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต
148 57003161038 นางสาวจริญา จันเหลา ครุศาสตรบัณฑิต
149 57003171058 นางสาวจรินทร์พร เกษรราช ครุศาสตรบัณฑิต
150 56003153087 นายจักรกฤษ พัดเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต
151 55003126006 นายจักรกฤษณ์ โทแสง ครุศาสตรบัณฑิต
152 57003126066 นายจักรพงษ์ แพงดี ครุศาสตรบัณฑิต
153 57003158006 นางสาวจันจิรา ศักดิ์สิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต
154 57003116008 นางสาวจันทนา สงคราม ครุศาสตรบัณฑิต
155 57003155023 นางสาวจิตสุภา บัวปั้น ครุศาสตรบัณฑิต
156 57003116028 นางสาวจินตนา สวัสดี ครุศาสตรบัณฑิต
157 57003120073 นางสาวจิรพรรณ กี่สง่า ครุศาสตรบัณฑิต
158 57003120019 นางสาวจิราพร แสงเทพ ครุศาสตรบัณฑิต
159 57003155049 นางสาวจีราภรณ์ สีจันลา ครุศาสตรบัณฑิต
160 57003126040 นางสาวจุฑามณี ศรีชาญ ครุศาสตรบัณฑิต
161 54003153064 นางสาวจุฑามาศ ประดับการณ์ ครุศาสตรบัณฑิต
162 57003126041 นางสาวจุฑาลักษณ์ แคว้นไธสง ครุศาสตรบัณฑิต
163 57003161046 นางสาวจุฬารักษ์ โสดา ครุศาสตรบัณฑิต
164 57003161047 นางสาวจุฬารัตน์ วัฒนชัย ครุศาสตรบัณฑิต
165 57003155040 นางสาวเจนจิรา จักร์แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
166 57003171062 นางสาวเจนจิรา ชูประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต
167 57003116045 นางสาวเจนจิรา เป้าจันทึก ครุศาสตรบัณฑิต
168 57003153045 นางสาวเจมิกา โสธรวิไล ครุศาสตรบัณฑิต
169 57003126071 นางสาวฉัตรทิกา โพธิ์แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
170 57003120004 นางสาวฉัตราภรณ์ ทิสมบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต
171 57003116010 นางสาวชนากานต์ จันทร์พิมาย ครุศาสตรบัณฑิต
172 57003120011 นางสาวชนาภา ทองสุทธิ ครุศาสตรบัณฑิต
173 57003171021 นางสาวชนิดา บุญน้อย ครุศาสตรบัณฑิต
174 57003116048 นางสาวชลธิชา แซ่จ๋าว ครุศาสตรบัณฑิต
175 57003126043 นางสาวชลันดา คล้ายขำดี ครุศาสตรบัณฑิต
176 57003116053 นางสาวชลิดา กลิ่นนวลกมล ครุศาสตรบัณฑิต
177 57003153039 นายชาญชัย บุ่งหวาย ครุศาสตรบัณฑิต
178 56003171046 นางสาวชาลิณี ขุนเณร ครุศาสตรบัณฑิต
179 57003126007 นางสาวชิดชนก พฤกษชาติ ครุศาสตรบัณฑิต
180 57003161060 นางสาวชุติปภา ศรีสุข ครุศาสตรบัณฑิต
181 57003171065 นางสาวชุติมา สมอเนา ครุศาสตรบัณฑิต
182 57003161050 นายโชติรัตน์ อากาศ ครุศาสตรบัณฑิต
183 57003161017 นายไชยพจน์ เคล้ากระโทก ครุศาสตรบัณฑิต
184 57003161049 นางสาวญารินดา กาสุรงค์ ครุศาสตรบัณฑิต
185 57003116050 นางสาวฐิติยา ม่วงงาม ครุศาสตรบัณฑิต
186 57003153044 นางสาวณัฏฐ์ชญา สายสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต
187 57003161026 นางสาวณัฐกานต์ จงธรรมมา ครุศาสตรบัณฑิต
188 57003161020 นางสาวณัฐธิดา มะลิซ้อน ครุศาสตรบัณฑิต
189 57003161001 นางสาวณัฐนรี วังคีรี ครุศาสตรบัณฑิต
190 57003171045 นางสาวณัฐนิชา จูมวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต
191 57003161015 นางสาวณัฐริกา เลาะหมุด ครุศาสตรบัณฑิต
192 56003120020 นายดนุพล สุขอยู่ ครุศาสตรบัณฑิต
193 57003120012 นางสาวดวงกมล ภูเดช ครุศาสตรบัณฑิต
194 57003120025 นางสาวดวงฤทัย พงษ์ประสิทธิ์ไพร ครุศาสตรบัณฑิต
195 57003171052 นางสาวดวงฤทัย แสนศรี ครุศาสตรบัณฑิต
196 57003171036 นางสาวดาริณี อินแจ้ ครุศาสตรบัณฑิต
197 57003161062 นางสาวดาวหทัย สุขสมกร ครุศาสตรบัณฑิต
198 57003120022 นายเดชาพล รัตนกำเนิด ครุศาสตรบัณฑิต
199 57003126036 นายทวีศักดิ์ ทองสุทธิ ครุศาสตรบัณฑิต
200 57003126012 นายทวีศักดิ์ นารถมณี ครุศาสตรบัณฑิต
201 57003120006 นายทศพล โตอนันต์ ครุศาสตรบัณฑิต
202 56003120116 นายทัศน์พล บุญชู ครุศาสตรบัณฑิต
203 57003126019 นางสาวทิพเนตร แม้นจิตร ครุศาสตรบัณฑิต
204 57003161002 นางสาวทิพวรรณ ดวงวิไล ครุศาสตรบัณฑิต
205 57003120001 นางสาวทิพามณี ศรีสร้อย ครุศาสตรบัณฑิต
206 57003116034 นางสาวธนพร วงษ์ชะอุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต
207 57003126058 นายธนวัฒน์ จันมา ครุศาสตรบัณฑิต
208 57003120002 นางสาวธนัชนันทน์ จันทร์แวว ครุศาสตรบัณฑิต
209 57003126055 นายธนากร ดีชัง ครุศาสตรบัณฑิต
210 57003153061 นางสาวธนิสรา สิงหลสาย ครุศาสตรบัณฑิต
211 56003158045 นางสาวนงคราญ แสงเพิ่ม ครุศาสตรบัณฑิต
212 57003161010 นางสาวนงนุช อินทร์อนันต์ ครุศาสตรบัณฑิต
213 56003127003 นางสาวนพรัตน์ ด้วงปั้น ครุศาสตรบัณฑิต
214 57003120039 นางสาวนราทิพย์ ใจเพียร ครุศาสตรบัณฑิต
215 57003120065 นางสาวนรินทร คำชุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต
216 57003171046 นางสาวนริศรา ม่วงคำ ครุศาสตรบัณฑิต
217 57003126064 นางสาวนริศรา ศรีบรรเทา ครุศาสตรบัณฑิต
218 57003161065 นางสาวนริศรา โอ๊ะดำ ครุศาสตรบัณฑิต
219 57003116013 นางสาวนัญตวรรณ หาญมนต์ ครุศาสตรบัณฑิต
220 57003158005 นางสาวนันทนา วิชาชัย ครุศาสตรบัณฑิต
221 57003116064 นางสาวนันทวัน ใจประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต
222 57003126046 นางสาวนันทิวัน วรรณกาล ครุศาสตรบัณฑิต
223 56003158055 นางสาวนารีรัตน์ เตชะวัฒนาธร ครุศาสตรบัณฑิต
224 57003116007 นางสาวนุชบา ทิวาพัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต
225 57003171014 นางสาวนูรีดา เหนือเมฆ ครุศาสตรบัณฑิต
226 56003120006 นายบรรพต ชาติภูธร ครุศาสตรบัณฑิต
227 57003116029 นางสาวบัณฑิตา จันทรจิตร ครุศาสตรบัณฑิต
228 56003158005 นางสาวบุปผา ทองวัน ครุศาสตรบัณฑิต
229 57003126061 นายปฏิภาณ บุญเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต
230 57003153054 นางสาวปฐมพร กาจุลศรี ครุศาสตรบัณฑิต
231 57003161058 นางสาวปนัดดา ท้าววิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต
232 56003120077 นางสาวปภาวรินทร์ ชาญวานิชกุล ครุศาสตรบัณฑิต
233 57003116016 นางสาวประภัสภรณ์ พุทธรักษา ครุศาสตรบัณฑิต
234 57003155047 นางสาวปรารถนา ชลวานิช ครุศาสตรบัณฑิต
235 56003153060 นางสาวปวีณา การะเกตุ ครุศาสตรบัณฑิต
236 57003116052 นางสาวปัทมาวดี แก่นจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
237 57003171069 นางสาวปัทมาวรรณ กิ่งก้อน ครุศาสตรบัณฑิต
238 57003155051 นางสาวปาจรีย์ แสนเวียงจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
239 57003120017 นางสาวปาลิตา มะติมุ ครุศาสตรบัณฑิต
240 57003153026 นางสาวปิญชาน์ พัฒนนิติศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
241 57003116051 นางสาวปิญชาน์ สังขันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต
242 57003171043 นายปิยะวัฒน์ สมคำพี่ ครุศาสตรบัณฑิต
243 57003126048 นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ครุศาสตรบัณฑิต
244 57003126018 นายพงศ์เทพ เมืองคำ ครุศาสตรบัณฑิต
245 57003126065 นายพงศ์พัทธ์ สาสีทา ครุศาสตรบัณฑิต
246 57003171005 นางสาวพนิดา คำเงิน ครุศาสตรบัณฑิต
247 57003153002 นางสาวพนิดา บุญส่ง ครุศาสตรบัณฑิต
248 57003120007 นางสาวพรรณนภา อ่อนนิภา ครุศาสตรบัณฑิต
249 57003116061 นางสาวพรรณนารา พัชนี ครุศาสตรบัณฑิต
250 57003153010 นางสาวพรรณภา เกตุขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต
251 57003126054 นายพรหมมินทร์ วัฒนศฤงฆาร ครุศาสตรบัณฑิต
252 55003155058 นางสาวพวงแก้ว ศรีบุญเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต
253 57003158008 นางสาวพัชรี แก้วแจ่ม ครุศาสตรบัณฑิต
254 55003137050 นายพาสน คงเมือง ครุศาสตรบัณฑิต
255 56003153048 นางสาวพิชชาภา ดีวาจา ครุศาสตรบัณฑิต
256 57003171063 นางสาวพิชยา อักษรกริช ครุศาสตรบัณฑิต
257 57003120057 นายพิพัฒน์พงศ์ กุลกั้ง ครุศาสตรบัณฑิต
258 56003120009 นายพิพัฒน์พงศ์ ทวีผล ครุศาสตรบัณฑิต
259 57003153035 นางสาวพิมพ์พิชชา จิระวัฒพิสิฐฏ์ ครุศาสตรบัณฑิต
260 57003126025 นายพีรพล ชูวัง ครุศาสตรบัณฑิต
261 57003116031 นางสาวแพรพลอย ผ่องวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต
262 57003116049 นางสาวฟ้าใส อินทร์ทองคุ้ม ครุศาสตรบัณฑิต
263 57003155061 นายภัทรพงษ์ เรืองศรี ครุศาสตรบัณฑิต
264 57003126009 นายภัทรพล ทองกล่อม ครุศาสตรบัณฑิต
265 57003171027 นางสาวภัทรา เสน่หา ครุศาสตรบัณฑิต
266 57003120038 นางสาวภัทราวดี แย้มคงเมือง ครุศาสตรบัณฑิต
267 57003126011 นางสาวภัทรีญา แพงตา ครุศาสตรบัณฑิต
268 57003116015 นางสาวมณีกาญจน์ สว่างแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
269 57003120067 นายมนตรี ก้อนเกื้อ ครุศาสตรบัณฑิต
270 57003161005 นางสาวมนต์สกาว มั่งคั่ง ครุศาสตรบัณฑิต
271 57003171042 นางสาวมริสา บุตะเขียว ครุศาสตรบัณฑิต
272 57003158016 นางสาวมัลลิกา ศิริสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
273 57003158032 นางสาวเมธาวี อนันตชัย ครุศาสตรบัณฑิต
274 57003120024 นางสาวยสุตมา มักคะเนมี ครุศาสตรบัณฑิต
275 57003155009 นางสาวยุพา วารจิตร ครุศาสตรบัณฑิต
276 57003126044 นางสาวยุพาพรรณ ปิงกระโทก ครุศาสตรบัณฑิต
277 57003116042 นางสาวยุวดี พานพิมพ์ ครุศาสตรบัณฑิต
278 52063155036 นางสาวโยชนะ แดงกระจ่าง ครุศาสตรบัณฑิต
279 57003116036 นางสาวโยธกา ฟื้นตน ครุศาสตรบัณฑิต
280 57003120047 นางสาวรชนีรมณ์ พรมแดง ครุศาสตรบัณฑิต
281 57003126035 นายรพีพัทธ์ เจริญรัฐวุฒิกุล ครุศาสตรบัณฑิต
282 57003161022 นางสาวรสิตา เข็มเงิน ครุศาสตรบัณฑิต
283 54023116179 นางสาวรัชชาภรณ์ สายแสงฉาย ครุศาสตรบัณฑิต
284 57003155068 นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์มณี ครุศาสตรบัณฑิต
285 57003161013 นางสาวรุ่งนภา ชูชื่น ครุศาสตรบัณฑิต
286 57003155022 นางสาวลภัสรดา ชื่นเก ครุศาสตรบัณฑิต
287 57003116002 นางสาวลักษมี พยุงวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต
288 57003126006 นางสาววรนาฏ จูมคอม ครุศาสตรบัณฑิต
289 57003171067 นางสาววรวรรณ คุตป่า ครุศาสตรบัณฑิต
290 57003116065 นางสาววรัญญา จ้ายนอก ครุศาสตรบัณฑิต
291 57003155055 นายวัชรวิทย์ ศรีประภาพงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต
292 57003161006 นายวัชระ เชยจุ้ย ครุศาสตรบัณฑิต
293 57003153059 นายวันเฉลิม นามเสนา ครุศาสตรบัณฑิต
294 57003120008 นางสาววัลญา ฤทธิ์เดช ครุศาสตรบัณฑิต
295 57003153053 นายวินิจ สอนอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต
296 57003161063 นางสาววิภาวดี สุขเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต
297 57003116018 นางสาววิมลรัตน์ ทองฮุย ครุศาสตรบัณฑิต
298 57003153066 นางสาววิมวิภา โพธิ์น้อย ครุศาสตรบัณฑิต
299 57003171016 นายวิริยะ สามลา ครุศาสตรบัณฑิต
300 57003126022 นางสาววิลาวัลย์ ยงประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต
301 57003153055 นางสาววิลาสินี อนันตวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต
302 57003171034 นางสาววิไลพร เลิศวิลัย ครุศาสตรบัณฑิต
303 57003155008 นางสาววิไลวรรณ กอนแสง ครุศาสตรบัณฑิต
304 57003161035 นางสาวศรัญญา ขจรกล่ำ ครุศาสตรบัณฑิต
305 57003161030 นางสาวศลิษา วัฒนวิบูลย์กิจ ครุศาสตรบัณฑิต
306 57003158014 นางสาวศศิธร เอี่ยวเฮ็ง ครุศาสตรบัณฑิต
307 57003158003 นางสาวศศิภา บุญแสน ครุศาสตรบัณฑิต
308 57003120032 นางสาวศันสนีย์ บุญธรรม ครุศาสตรบัณฑิต
309 57003153016 นางสาวศิริกาญจน์ ศรีวะรมย์ ครุศาสตรบัณฑิต
310 57003120037 นางสาวศิริรัตน์ เสืออ่ำ ครุศาสตรบัณฑิต
311 57003161028 นายศิโรจน์ มังคลัง ครุศาสตรบัณฑิต
312 57003155026 นางสาวสมถวิล กงแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
313 57003171055 นายสมบัติ นารถเสวี ครุศาสตรบัณฑิต
314 55003161043 นางสาวสมพร ยมศรีทัศน์ ครุศาสตรบัณฑิต
315 57003161053 นางสาวสมหญิง โสภาน้อย ครุศาสตรบัณฑิต
316 57003161007 นางสาวสายฝน แสงศรี ครุศาสตรบัณฑิต
317 57003161025 นางสาวสิริกัญญา เกิดโชติ ครุศาสตรบัณฑิต
318 57003116020 นางสาวสิริกาญจน์ พ่วงมาลี ครุศาสตรบัณฑิต
319 57003126003 นางสาวสิริภัทร์ ปักการะโถ ครุศาสตรบัณฑิต
320 57003120003 นางสาวสุกัญญา คนกลาง ครุศาสตรบัณฑิต
321 57003116025 นางสาวสุกัญญา พลหล้า ครุศาสตรบัณฑิต
322 57003153011 นางสาวสุดารัตน์ จันดาหาร ครุศาสตรบัณฑิต
323 57003155006 นางสาวสุดารัตน์ ทาปลัด ครุศาสตรบัณฑิต
324 57003158011 นางสาวสุทธิดา ยมหา ครุศาสตรบัณฑิต
325 57003153024 นางสาวสุธาทิพย์ อุดรพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต
326 57003126030 นายสุธีรัตน์ ยอดรัก ครุศาสตรบัณฑิต
327 57003126034 นางสาวสุนิสา กุลประชา ครุศาสตรบัณฑิต
328 57003120030 นางสาวสุนิสา พลหาญ ครุศาสตรบัณฑิต
329 57003161064 นางสาวสุปราณี สิงห์สา ครุศาสตรบัณฑิต
330 57003155032 นางสาวสุพรรษา สง่าอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
331 57003116004 นางสาวสุพัตรา ต่างศรี ครุศาสตรบัณฑิต
332 57003171011 นางสาวสุพิชญา เทพรักษา ครุศาสตรบัณฑิต
333 56003116097 นางสาวสุภักษร คงมั่น ครุศาสตรบัณฑิต
334 56003120119 นางสาวสุภัค เดชะ ครุศาสตรบัณฑิต
335 57003126050 นางสาวสุภัทรา ขาวงาม ครุศาสตรบัณฑิต
336 57003155019 นางสาวสุภาวดี แสนบัว ครุศาสตรบัณฑิต
337 57003120045 นายสุมิตร ไกรทอง ครุศาสตรบัณฑิต
338 52003120044 นายสุริยนต์ เจริญสุข ครุศาสตรบัณฑิต
339 57003120046 นางสาวสุรีมาศ ผลสุข ครุศาสตรบัณฑิต
340 57003120050 นางสาวสุรีย์ประภา ศรีสร้อย ครุศาสตรบัณฑิต
341 57003153052 นางสาวสุวดี ภักดีชาติ ครุศาสตรบัณฑิต
342 57003120053 นางสาวสุวิมล เทพอินทร์แดง ครุศาสตรบัณฑิต
343 57003171001 นางสาวเสาวลักษณ์ ทรัพย์อุดม ครุศาสตรบัณฑิต
344 57003116046 นางสาวโสภณา วจะสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต
345 57003171019 นางสาวหทัย จิตรจำนงค์ ครุศาสตรบัณฑิต
346 57003120005 นางสาวอณัตตา หนูนิ่ม ครุศาสตรบัณฑิต
347 57003126072 นายอโณทัย งามแสง ครุศาสตรบัณฑิต
348 57003126008 นายอดิศักดิ์ สุริยะ ครุศาสตรบัณฑิต
349 57003155059 นายอธิวัฒน์ พันธ์ขาว ครุศาสตรบัณฑิต
350 57003120054 นายอนุวัฒน์ ร่มพฤกษ์ ครุศาสตรบัณฑิต
351 57003171026 นางสาวอนุสรา สะหะมาน ครุศาสตรบัณฑิต
352 56003120115 นางสาวอภิญญา รักษาภักดี ครุศาสตรบัณฑิต
353 57003171038 นายอมรเทพ บุญรอด ครุศาสตรบัณฑิต
354 57003153047 นางสาวอมรรัตน์ จันทร์หอม ครุศาสตรบัณฑิต
355 57003158023 นางสาวอมรรัตน์ จึงสุขสมสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
356 57003120056 นางสาวอรทัย คำกุล ครุศาสตรบัณฑิต
357 57003158001 นางสาวอรทัย บุญยะนิวาส ครุศาสตรบัณฑิต
358 57003161045 นางสาวอรสา พิลาแดง ครุศาสตรบัณฑิต
359 56003120068 นางสาวอรอุมา ไชยคำพา ครุศาสตรบัณฑิต
360 57003120069 นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต
361 57003153014 นางสาวอริสา ศรีใส ครุศาสตรบัณฑิต
362 57003116044 นางสาวอริสา อุบลศิริ ครุศาสตรบัณฑิต
363 57003116030 นางสาวอังสุมา สุขวิบูลย์ ครุศาสตรบัณฑิต
364 57003116006 นางสาวอัจฉรา เพ็ญศรี ครุศาสตรบัณฑิต
365 57003155014 นางสาวอัจฉรา สุขเกษม ครุศาสตรบัณฑิต
366 57003153029 นางสาวอัญชลีพร โต๊ะสีดา ครุศาสตรบัณฑิต
367 57003171009 นางสาวอัญมณี นิ่มเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต
368 56003127015 นางสาวอัญมณี เมฆแสน ครุศาสตรบัณฑิต
369 57003158024 นางสาวอารียา พลเวียง ครุศาสตรบัณฑิต
370 57003155034 นางสาวอารีรัตน์ กองเกิด ครุศาสตรบัณฑิต
371 57003126029 นายอำพล สืบจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
372 57003153017 นางสาวอิงอร ทองแดง ครุศาสตรบัณฑิต
373 57003120009 นายอิทธิกร คงเกิดผล ครุศาสตรบัณฑิต
374 57003158015 นางสาวอินทิรา อาวรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต
375 57003155001 นางสาวอิสริยะ น้ำจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
376 56003120016 นายเอกบุรุษ เกียรติลุนสงฆ์ ครุศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
377 58003345022 นางสาวศรีสุดาวรรณ บูรณธัญญ ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
378 58003302039 นายธนิษฐา แซ่เตีย ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
379 58003381020 นายธนกร เซี่ยงอึ้ง ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
380 58003353031 นางสาวศศิกานต์ แตงพร้อม ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
381 58003345017 นางสาวธัญสุดา พลอยเกตุ ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
382 58003353001 นางสาวณัฐชฎิล อ้วนแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
383 58003381004 นางสาวมณฑิตา ถีถาวร ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
384 58003381017 นางสาวสิราวรรณ ฟุ้งเฟื่อง ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
385 58003345008 นางสาววัชราภรณ์ จันทศร ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
386 58003381023 นางสาวสุพัตรา เป็นไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
387 58003381021 นางสาวกาญจนา ทองวิเชียร ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
388 58003381024 นางสาวรมิตา แพงไพรี ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
389 58003381009 นางสาวฐิตาวรรณ ภุมรักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
390 58003350005 นางสาวขวัญภิรมย์ มีอนันต์ ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
391 58003367019 นายพีรวิชญ์ กาญจนเดชะ ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
392 58003381018 นางสาวธัญลักษณ์ มัติโก ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
393 58003302021 นางสาวพิมพ์ชนก พิลาวรรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
394 58003381111 นายสุฮัยมี หลีดินสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
395 58003367016 นางสาววรรณศิริ ทองพูล ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
396 58003350001 นางสาวสุนารี ลุนลา ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
397 58003381083 นางสาวณัฐสุดา เหมกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
398 58003381033 นางสาวสิตานัน โพทา ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
399 58003381019 นางสาวศิริรัตน์ บุญมี ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
400 58003381091 นางสาวสุดารัตน์ ทองคำเภา ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
401 58003367034 นางสาวพนัชกร อยู่สะบาย ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
402 58003350017 นางสาวสุภรณ์ แย้มพุชชง ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
403 58003381039 นางสาวกันติชา บำรุงกิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
404 58003353048 นางสาวดวงดาว สุขแป้น ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
405 58003381084 นางสาวสุภัสสรา คำจ้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
406 58003353024 นางสาวธีรรินทร์ รักษ์มงคลกิตติ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
407 58003353006 นางสาวเกศแก้ว ไทยเหียม ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
408 58003381100 นางสาวสุวรรณา สุนา ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
409 58003381043 นายทัตธน ทรัพย์พ่วง ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
410 58003381069 นางสาวภาวินี เถื่อนช้าง ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
ศิลปศาสตรบัณฑิต
411 58003302031 นางสาวกชกร สีลาเนือง ศิลปศาสตรบัณฑิต
412 58003381046 นางสาวกนกพร ผลเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต
413 58003350021 นางสาวกนกวรรณ ศิริบาง ศิลปศาสตรบัณฑิต
414 58003302030 นางสาวกนกวรรณ หมื่นศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
415 58003381059 นายกฤติธี ภูทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต
416 57003348008 นายกฤษณะ ศรีกรด ศิลปศาสตรบัณฑิต
417 58003381028 นางสาวกัญญารัตน์ ประเสริฐกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต
418 58003350019 นางสาวกันยา อยู่เจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต
419 58003381016 นางสาวกัลยาณี ดวงมาลา ศิลปศาสตรบัณฑิต
420 58003302009 นางสาวกาญจนา ตัณฑิกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต
421 58003302025 นางสาวกาญจนาพร ศิริกลิ่น ศิลปศาสตรบัณฑิต
422 58003302006 นางสาวกานต์ธิดา ทองวิเชียร ศิลปศาสตรบัณฑิต
423 58003353002 นายการันต์ มูฮำหมัด ศิลปศาสตรบัณฑิต
424 58003302046 นายกิตติคุณ สมโภชน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
425 57003372005 นายกิตติพัฒน์ ทองสุวรรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต
426 58003345024 นางสาวกุลธร ธรรมธร ศิลปศาสตรบัณฑิต
427 55003350007 นางสาวกุสุมา อาวรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
428 58003381097 นายเกษม ไทยเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต
429 58003353030 นางสาวขวัญจิรา ชัยประโคน ศิลปศาสตรบัณฑิต
430 58003353044 นางสาวเครือมาศ ชูนาค ศิลปศาสตรบัณฑิต
431 58003353043 นางสาวจันทร์จิรา พวงทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต
432 58003302036 นางสาวจารียา พันสอาด ศิลปศาสตรบัณฑิต
433 58003302017 นางสาวจารุวรรณ คงนิ่ม ศิลปศาสตรบัณฑิต
434 58003345004 นางสาวจารุวรรณ วัฒนกิจวิชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต
435 58003345003 นางสาวจิดาภา โตเขียว ศิลปศาสตรบัณฑิต
436 58003367010 นายจิรวัฒน์ เจริญวัฒนา ศิลปศาสตรบัณฑิต
437 58003348014 นายจิรวัฒน์ แซ่ตั่น ศิลปศาสตรบัณฑิต
438 58003302037 นายจิรวัฒน์ ทองแพง ศิลปศาสตรบัณฑิต
439 58003353041 นางสาวจิรัชญา แสงเปราะ ศิลปศาสตรบัณฑิต
440 58003381058 นางสาวจิราพร โพธิศิริ ศิลปศาสตรบัณฑิต
441 58003353039 นางสาวจิราภรณ์ จันดา ศิลปศาสตรบัณฑิต
442 58003345002 นางสาวจุฑารัตน์ บุญเรือง ศิลปศาสตรบัณฑิต
443 58003381053 นางสาวเจนจิรา นิลนนท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
444 58003302024 นางสาวเจนจิรา สมเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต
445 58003381106 นางสาวชลธิชา เกลาเกลี้ยง ศิลปศาสตรบัณฑิต
446 56003348039 นายชัยรัตน์ ชาญเชิงรบ ศิลปศาสตรบัณฑิต
447 58003381042 นางสาวชาลิสา ตรีเวช ศิลปศาสตรบัณฑิต
448 58003372033 นางสาวชุลีกร โกโสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
449 58003302005 นางสาวญาณิน วันดี ศิลปศาสตรบัณฑิต
450 58003381086 นางสาวฐณิดา คำยม ศิลปศาสตรบัณฑิต
451 58003302014 นายฐิติพงศ์ พ่วงรอด ศิลปศาสตรบัณฑิต
452 58003302032 นางสาวณัฏฐธิดา นงนุช ศิลปศาสตรบัณฑิต
453 58003353038 นางสาวณัฏฐพร เสนฉิม ศิลปศาสตรบัณฑิต
454 58003345023 นางสาวณัฏฐาภรณ์ เคนอรัญ ศิลปศาสตรบัณฑิต
455 58003381005 นางสาวณัฐชา เวศพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
456 58003353028 นางสาวณัฐทิดา ยิ่งวุฒิวรกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต
457 58003381072 นางสาวณัฐพร พรบุญกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต
458 58003381057 นางสาวณัฐมน บุญเพ็ง ศิลปศาสตรบัณฑิต
459 57003348005 นายณัฐวุฒิ จันทรา ศิลปศาสตรบัณฑิต
460 56003348047 นายณัฐวุฒิ จีนนคร ศิลปศาสตรบัณฑิต
461 58003381048 นางสาวณัฐสุดา แก้วสอน ศิลปศาสตรบัณฑิต
462 58003367033 นายดนุสรณ์ จันทร์แก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต
463 58003381077 นางสาวดวงพร ศรวณีย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
464 56003348003 นายธนวิชญ์ ดอนมอญ ศิลปศาสตรบัณฑิต
465 58023302029 นายธนาวุฒิ เกิดแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต
466 58003353025 นางสาวธาราทิพย์ คำสุวรรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
467 58003302018 นายธีรพงษ์ พิพรณ์พงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
468 58003353026 นางสาวธีราอร รุ่งแหยม ศิลปศาสตรบัณฑิต
469 58003353049 นางสาวนภัสสร ไชยเชษฐ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
470 58003302019 นางสาวนฤมล พิมพงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
471 58003348030 นายนัฐวุฒิ คณะสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต
472 58003381110 นางสาวนิลลญา จันทร์อ่อน ศิลปศาสตรบัณฑิต
473 58003381044 นางสาวนุชวรา แย้มสอิ้ง ศิลปศาสตรบัณฑิต
474 58003381090 นางสาวเนียรพินิจ เสษนาเวศ ศิลปศาสตรบัณฑิต
475 58003381010 นายบัลลังก์ สงวนน้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต
476 58003353014 นางสาวบุญสิตา ประภาสะวัต ศิลปศาสตรบัณฑิต
477 58003302050 นางสาวบุษยมาศ ยะมูลเหล็ก ศิลปศาสตรบัณฑิต
478 58003367022 นางสาวเบญจวรรณ บุญชัง ศิลปศาสตรบัณฑิต
479 58003302008 นางสาวใบเฟริน ผลเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต
480 58003381062 นายปฏิภาณ พากเพียรศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
481 58003345007 นางสาวปณัฏฎา ลือเดช ศิลปศาสตรบัณฑิต
482 58003381025 นางสาวปนัดดา ตันยี่กุล ศิลปศาสตรบัณฑิต
483 58003381031 นางสาวปนัดดา ทัพเล็ก ศิลปศาสตรบัณฑิต
484 58003381064 นางสาวประภาพร รติพาณิชย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
485 58003381054 นางสาวปวริศา นิยมไพศาลสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต
486 58003302027 นางสาวปัทมาภรณ์ ตากมัจฉา ศิลปศาสตรบัณฑิต
487 58003302023 นางสาวปานรวี บุญทวี ศิลปศาสตรบัณฑิต
488 58003353037 นางสาวปาริชาติ แสนหมุด ศิลปศาสตรบัณฑิต
489 58023302020 นายปิยะพงษ์ วิไลพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
490 58003345018 นางสาวปิยะภรณ์ ทุมฝ้าย ศิลปศาสตรบัณฑิต
491 57003350005 นายพรชัย ผ่องแผ้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต
492 58003367001 นางสาวพรรณกาญจน์ พันธ์ธรรม ศิลปศาสตรบัณฑิต
493 58003353018 นายพัฒรพงศ์ชัย นุ่มเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต
494 58003350004 นางสาวพิทยาภรณ์ หมวดดี ศิลปศาสตรบัณฑิต
495 58003381013 นางสาวเพ็ญนภา ศักดิ์ศรีวัฒนา ศิลปศาสตรบัณฑิต
496 58003302038 นางสาวภัทธิญาภรณ์ ผ่องใส ศิลปศาสตรบัณฑิต
497 58003381103 นางสาวภัทรภร ปัญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
498 58003372001 นางสาวภัทรวดี เพชรสวัสดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
499 58003367026 นางสาวมณฑาทิพย์ จตุรพรเจริญยิ่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต
500 58003302015 นางสาวมนัสชนก ธรรมสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต
501 58003353010 นางสาวมะลิวัลย์ เอี่ยมสอาด ศิลปศาสตรบัณฑิต
502 58003353011 นางสาวมัลลิกา จุฬามณี ศิลปศาสตรบัณฑิต
503 58003348017 นายมีชัย รุ่งสอาด ศิลปศาสตรบัณฑิต
504 58003367020 นายเมธาสิทธิ์ นึกรัก ศิลปศาสตรบัณฑิต
505 58003353029 นางสาวยุวดี ยืนยง ศิลปศาสตรบัณฑิต
506 56003348028 นายรชต อิทธิยาภรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
507 58003350009 นายรชาภา พนมจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
508 58003381030 นางสาวรดามณี เจริญยิ่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต
509 58003381055 นางสาวรติรัตน์ นุชเรืองศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
510 58003381096 นางสาวระวีมรรค ฉัตรดร ศิลปศาสตรบัณฑิต
511 58003367023 นายรัก บุญวัฒนกล ศิลปศาสตรบัณฑิต
512 58003302026 นางสาวรัชนีกร รัตนะภักดี ศิลปศาสตรบัณฑิต
513 58003367004 นายรัตนชัย มณีรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
514 58003350012 นายรัตน์วรินท์ ซุยมุลละ ศิลปศาสตรบัณฑิต
515 58003353054 นางสาวราตรี ขุนสกล ศิลปศาสตรบัณฑิต
516 58003302042 นางสาวรุจิรา สมเร็จ ศิลปศาสตรบัณฑิต
517 58003350015 นางสาววงพลอย ทิพยวันทน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
518 58003353012 นางสาววชิราภรณ์ พันธุ์พึ่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต
519 58003353007 นางสาววรดา ชมดี ศิลปศาสตรบัณฑิต
520 58003302048 นางสาววรรณเลขา แต้มพงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
521 58003353032 นางสาววรรณวิสา ชลวัฒนโยธิน ศิลปศาสตรบัณฑิต
522 58003353053 นางสาววรรณ์สิริ บำรุงศิริ ศิลปศาสตรบัณฑิต
523 57003381072 นายวรวิทย์ หาดเจียง ศิลปศาสตรบัณฑิต
524 58003381029 นายวรุตม์ เหลี่ยมแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต
525 58003302043 นางสาววาสนา พวงเหนียว ศิลปศาสตรบัณฑิต
526 58003302041 นางสาววิจิตรา พรมพิลา ศิลปศาสตรบัณฑิต
527 58003348012 นายวิชนุ จันทร์ไตรรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
528 58003381056 นายวิชัย รอบุญ ศิลปศาสตรบัณฑิต
529 58003381015 นางสาววิมลพร วงษ์โคตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
530 58003302047 นางสาวศศิประภา หรือโอภาส ศิลปศาสตรบัณฑิต
531 58003367009 นางสาวศินรินธาร มงคลพิมพ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
532 58003381011 นางสาวศิรดา ย้อยกระโทก ศิลปศาสตรบัณฑิต
533 58003381098 นางสาวศิรินาถ แสนโม่ ศิลปศาสตรบัณฑิต
534 58003381088 นางสาวศิริประภา ทรงโฉม ศิลปศาสตรบัณฑิต
535 58003302007 นางสาวศิริลักษณ์ มนพรมมา ศิลปศาสตรบัณฑิต
536 58003381034 นางสาวศิวพร ภาวนา ศิลปศาสตรบัณฑิต
537 57003348033 นายศิวัฒน์ ศิริสุขะ ศิลปศาสตรบัณฑิต
538 58003345019 นางสาวศุภนุช ชำนาญไพร ศิลปศาสตรบัณฑิต
539 58003381099 นางสาวศุภรัตน์ เที่ยงเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต
540 58003353016 นายศุภวัฒน์ วงค์ศรีทา ศิลปศาสตรบัณฑิต
541 58003381052 นางสาวสรัญญา นันทวัฒน์โสภณ ศิลปศาสตรบัณฑิต
542 58003381014 นางสาวสาวิตรี จั่นเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต
543 58003345013 นางสาวสิตา น้อยสกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต
544 58003381037 นายสิทธิกร อุโต ศิลปศาสตรบัณฑิต
545 58003381060 นายสิทธิศักดิ์ บุนนาค ศิลปศาสตรบัณฑิต
546 58003302004 นายสิริชัย ลิมปิยประพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
547 58003353003 นางสาวสิริทิพย์ ตรีสุวรรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
548 58003302049 นางสาวสิรินภรณ์ เกณฑ์พิมาย ศิลปศาสตรบัณฑิต
549 58003302001 นายสิโรจน์ เทียนทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต
550 58003381102 นางสาวสุขฤทัย เชือกกระโทก ศิลปศาสตรบัณฑิต
551 58003353023 นางสาวสุจิตรา ปะติ ศิลปศาสตรบัณฑิต
552 58003381002 นางสาวสุดารัตน์ อินพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
553 58003353045 นายสุทัศน์ ทองสว่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต
554 57003372017 นางสาวสุธีรา ภูมิสวัสดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
555 58003345011 นางสาวสุนิษา ฝาเฟี้ยม ศิลปศาสตรบัณฑิต
556 58003353009 นางสาวสุภัชชา สายทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต
557 58003353042 นางสาวสุภาพร จันทะลา ศิลปศาสตรบัณฑิต
558 58003350014 นางสาวสุวิมล บัวพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
559 58003367015 นางสาวสุวิมล สำเร็จศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
560 58003353034 นางสาวสุวิมล หาญเชิงชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต
561 58003353004 นายโสบิน ศากยะ ศิลปศาสตรบัณฑิต
562 58003367002 นางสาวหทัยรัตน์ ยอดพิกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต
563 58003372021 นายอติชาติ ปัสสาวะเท ศิลปศาสตรบัณฑิต
564 58003353040 นางสาวอทิมา มานโสม ศิลปศาสตรบัณฑิต
565 58003381049 นายอภิสิทธิ์ นิเต ศิลปศาสตรบัณฑิต
566 58003381045 นางสาวอรญา ยุวะ ศิลปศาสตรบัณฑิต
567 58003381061 นางสาวอรทัย มุมขาว ศิลปศาสตรบัณฑิต
568 58003381065 นางสาวอรุณี ตราดทรัพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
569 58003353017 นางสาวอัจฉริยะ ชาญด้วยกิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต
570 54003367017 นายอัด ปัสสาพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
571 58003345014 นางสาวอัมรา ใหม่ปุ้ย ศิลปศาสตรบัณฑิต
572 58003345025 นางสาวอารยา เทียนเหลือง ศิลปศาสตรบัณฑิต
573 58003353047 นางสาวอารยา มะติมุ ศิลปศาสตรบัณฑิต
574 58003381087 นางสาวอารวี พุทธา ศิลปศาสตรบัณฑิต
575 58003381067 นางสาวอารียา โปร่งกมล ศิลปศาสตรบัณฑิต
576 58003381026 นางสาวอารีรัตน์ เทศพานิช ศิลปศาสตรบัณฑิต
577 55003348011 นายอำนวย บุญก่อเกื้อ ศิลปศาสตรบัณฑิต
578 57003350004 นางสาวอิสริยา เจริญรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
579 58003302016 นางสาวอุดมพร บรรพชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต
580 58003302044 นายอุดมศักดิ์ ปานอำพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
581 60003355001 นางสาวChengdan Zhao ศิลปศาสตรบัณฑิต
582 60003355002 นางสาวHuali Gou ศิลปศาสตรบัณฑิต
583 60003355003 นางสาวYao Gong ศิลปศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
584 58003362191 นางสาวเทวิกา เผือกแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
585 58003362062 นางสาววีรวรรณ นากเกิด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
586 58003362001 นางสาวพาฝัน ติรวรรณรัตน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
587 58003362006 นางสาวสุดามาส ภูมิทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
588 58023362012 นายไพโรจน์ สุขเกษม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
589 58023362085 สิบตำรวจเอกพีรพล จรัญกิจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
590 58023362042 นางสาวกนกวรรณ หลักทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
591 58003362101 นางสาวกรรณิกา เสือชื่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
592 58023362110 สิบตำรวจโทกฤษฎา ประเสริฐพงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
593 58023362087 นายกฤษฎา วิเชียรบุตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
594 58003362187 นายกฤษณชัย ปิ่นนาค รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
595 58003362038 นายกฤษดา ลิ้มประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
596 58003362159 นางสาวกาญจนา อดใจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
597 58003362097 นางสาวกาญจนาพร ศรีชมภู รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
598 58003362016 นางสาวกาญจนาภรณ์ ชุมนุมชาติ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
599 58003362049 นางสาวกานต์จรัตน์ ครบกลาง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
600 58003362132 นายกิตติวินท์ สงวนพันธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
601 58003362103 นายกิตินันท์ ลิเซ็น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
602 58023362009 นางสาวกุลนัดดา จำรัสวงศ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
603 56003362132 นายเกรียงศักดิ์ กาญจนเกตุ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
604 58003362084 นางสาวขวัญใจ พิมวันนา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
605 56023362019 นายคมกริช นพเกตุ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
606 58023362086 สิบตำรวจโทคมกฤษณ์ ชันธุระ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
607 58003362052 นายคมสัน เป้าเปี่ยมทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
608 58003362189 นางสาวจริยา สุระเสนา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
609 58003362091 นางสาวจารุวรรณ คำสีลา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
610 58003362108 นางสาวจิตตราภรณ์ เผ่าเฮ็ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
611 58023362010 นางสาวจิตตาพร นาคน้อยประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
612 58003362109 นางสาวจิราพรรณ หลำพุก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
613 58003362012 นางสาวจุฑารัตน์ คมกล้า รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
614 58023362091 นางสาวชนนิกานต์ เมฆมาก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
615 58003362127 นางสาวชลทิชา ปัตตานัง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
616 58003362044 นายเชาวลิต สุขโสภณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
617 58003362110 นายญาณวุฒิ ดีคำไฮ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
618 58003362048 นางสาวญาตินันท์ กีรติทวีศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
619 58003362149 นายฐิติวัสส์ สอนชาติ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
620 58003362010 นางสาวณัฏฐธิดา โกสุม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
621 58003362156 นางสาวณัฐกานต์ มิตรพระพันธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
622 58023362079 จ่าอากาศเอกณัฐกิตติ์ บุญหิรัญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
623 58003362171 นางสาวณัฐชริกา เกตุคล้าย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
624 58003362073 นางสาวณัฐธิกานต์ บุญเจริญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
625 58003362040 นางสาวณัฐนิชา จิตรเย็น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
626 58023362117 สิบเอกณัฐพงศ์ องแบบ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
627 58023362045 นายทศพร พงศ์ธาริน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
628 57023362127 นายทศพล เชาวนะพานิช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
629 58003362206 นางสาวทิพวัลย์ นิลทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
630 58003362037 นายธงชัย พรมที รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
631 58023362088 นายธนปติ ไทเศรษฐวัฒน์กุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
632 58003362143 นายธนพรรณ คนเสงี่ยม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
633 58003362180 นายธนพล ยังให้ผล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
634 57003362148 นายธนพล สะสินทร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
635 57003362016 นายธนวัฒน์ ทองดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
636 58023362102 สิบโทธเนศ นาสวน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
637 58003362131 นายธวัชศักดิ์ คชชะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
638 58003362168 นางสาวธัญญลักษณ์ ปราณีชาติ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
639 58003362013 นางสาวธัญญารัตน์ สลัดโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
640 58003362129 นางสาวธิมาพร แวมประชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
641 58003362154 นายธีระวัฒน์ แสงรัตนาภรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
642 57003362203 นายนครินทร์ งามไมตรีประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
643 58003362157 นางสาวนภสร อุ่นแล่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
644 56003362194 นายนราพันธ์ แซ่กัว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
645 58003362051 นางสาวนริศรา ศรีบุษย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
646 57023362134 นางสาวนวัชภรณ์ บุญสร้าง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
647 57023362201 นางสาวน้ำผึ้ง สิงห์ทองยาม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
648 58003362203 นางสาวน้ำฝน ใจตรง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
649 58003362072 นางสาวนิรชา สุขเลิศ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
650 58023362148 สิบโทนิรันดร เพาะนาไร่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
651 58003362176 นายนิรุธ หมื่นสุนทร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
652 58023362121 นางสาวนิสากร เพชรศิริ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
653 57023362167 นางสาวนุสรา แซ่อึ้ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
654 58003362153 นางสาวเนตรนภา ขวัญข้าว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
655 58003362165 นางสาวบุษยมาศ หนวดหอม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
656 58003362029 นางสาวเบญจวรรณ กัณเหตุ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
657 58003362196 นางสาวปนัดดา ปราบรัตน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
658 58003362096 นางสาวปนัดดา ละโป้ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
659 58003362202 นางสาวปรียา ร่มโพธิ์ทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
660 58003362158 นางสาวปรียาพร กิจสิพงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
661 58003362047 นางสาวปวีณา ภิรมย์ศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
662 58003362093 นางสาวปวีณา วันนิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
663 58003362085 นางสาวปัญญาพร เชิงเขา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
664 58003362122 นายปิติพร นุชเปลี่ยน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
665 58003362145 นางสาวปิยนัตย์ มณีเนตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
666 58023362001 นางสาวปิยมาภรณ์ เกียรติเลิศธรรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
667 58003362069 นางสาวผกามาศ นวนิตย์วรานนท์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
668 58003362028 นางสาวพรนภา รุ่งแจ้ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
669 58003362163 นางสาวพรเพ็ญ สมคีรีวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
670 58003362116 นางสาวพรรณราย พิมพ์สกุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
671 58003362133 นายพลสินธ์ วงค์กำภู รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
672 58003362025 นายพลากร สมบูรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
673 58003362074 นางสาวพัทราพร บุญสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
674 58003362065 นางสาวพิไลวรรณ มั่งเจริญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
675 58003362125 นายพีรเกียรติ โตบุญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
676 58003362019 นายพีรพล ชัยยม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
677 58023362109 พันจ่าโทเพียวพันธุ์ ลุผักชี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
678 58003362007 นางสาวแพรวพรรณ สมมิตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
679 58023362073 นายไพฑูรย์ สีดำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
680 58003362164 นายภาณุพงศ์ สุดเสมอใจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
681 58023362150 สิบเอกภานุวัฒน์ เพชรพรรณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
682 58003362204 นางสาวมณฑกานต์ กุศล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
683 58003362018 นายมณฑล สุนลี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
684 57003362209 นายมารุต วงสุรินทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
685 58003362095 นางสาวเมธาวี เสือแสง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
686 58003362183 นางสาวรติยากร ติระวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
687 58003362105 นางสาวรัชชา โสมเมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
688 58003362030 นางสาวรัตนมน สุขชำนาญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
689 58023362027 นางสาวรุ่งนภา บุญรอด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
690 58003362077 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีสะเกษ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
691 58003362117 นางสาวลลิตา บุญเจือ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
692 58003362135 นายเลอพงศ์ สุขขะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
693 58023362120 นายวรเมธ ใจเที่ยง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
694 58003362034 นางสาววรรณดี เชื้อสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
695 58003362100 นางสาววรรณนิสา ประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
696 58003362162 นางสาววรรณพร สุวรรณเกตุ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
697 58003362148 นายวราวุฒิ เสนน้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
698 58003362056 นางสาววริศรา พัฒนาเสวิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
699 58003362089 นางสาววลัยพร เมืองสีดา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
700 58023362108 สิบเอกวศิน สัจจานุรักษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
701 58023362133 สิบตำรวจโทวัฒนพงศ์ คงเจริญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
702 58003362009 นางสาววิภาวรรณ์ ภู่โต๊ะยา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
703 58003362138 นายวิศวะ โค้วเจริญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
704 58003362057 นายวีระพล แพนุ้ย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
705 57003362146 นายศราวุธ สุนทรโชติ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
706 58003362011 นางสาวศศิประภา สมประสงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
707 58003362197 นางสาวศศิพิมพ์ หาญสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
708 58003362079 นางสาวศศิวลี ราษฏร์นิยม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
709 58003362059 นางสาวศิริรัตน์ ธรรมบุตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
710 58003362024 นางสาวศิริลักษณ์ สุขเอิบ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
711 58023362130 นางสาวศิวะกานต์ อุดมศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
712 58003362207 นางสาวศุภวรรณ วอทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
713 58003362198 นายสมโภช ขลุ่ยโนรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
714 57023362124 สิบตำรวจโทสรรเสริญ ทองอ่อน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
715 58003362113 นางสาวสร้อยสุดา รักษาวงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
716 58003362042 นางสาวสโรชา คล้ายแสงจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
717 58003362023 นายสัญลักษณ์ มะโนอิ่ม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
718 58003362087 นายสาธิต อนันตชัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
719 58003362071 นายสิทธิกร ปานพูล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
720 58003362121 นางสาวสิรภัทร รวมทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
721 58003362002 นางสาวสิรินภา โกสุระ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
722 58003362005 นางสาวสุกานต์ดา ณรังษี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
723 58003362046 นายสุเทพ เจริญรัตน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
724 58003362083 นางสาวสุนารี แตงเขียวสกุณี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
725 58003362027 นางสาวสุปรียา เนียมประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
726 58003362186 นางสาวสุภาภรณ์ สว่างอารมย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
727 58003362008 นางสาวสุภารักษ์ จุลโลบล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
728 58003362092 นางสาวสุภาวดี ร้อยสา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
729 58023362154 นายสุวัฒน์ มิตรอุปถัมภ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
730 58003362184 นางสาวสุวีณา นันท์ตา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
731 58003362112 นางสาวเสาวนี แก้วจันดา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
732 58023362104 นายอนันต์ พุ่มพวง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
733 58003362035 นายอนุรักษ์ แพน้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
734 58003362045 นายอนุศักดิ์ กรัตพงศ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
735 58003362128 นางสาวอรทัย ภักดีนิมิตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
736 58023362145 นางสาวอรอนงค์ แวดเวียง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
737 58003362063 นางสาวอริสา เศรษฐีแม่กลอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
738 58003362152 นางสาวอัตติมา อินทสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
739 58003362078 นางสาวอัมพร เจริญศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
740 58003362021 นายอัษฎาวุฒิ ทัดเทียม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
741 58003362172 นางสาวอารีรัตน์ รักอยู่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
742 58003362144 นางสาวอุทัยวรรณ ใกล้บุผา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
743 58023665024 นายวุฒิชัย วาดไธสง นิติศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
นิติศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
744 58003665012 นางสาววาสนา จีนเป็นวงค์ นิติศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
745 58023665022 นายสมบัติ แผ่ไพศาล นิติศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
นิติศาสตรบัณฑิต
746 58003665029 นางสาวกานต์รวี ช่วงไธสง นิติศาสตรบัณฑิต
747 58003665003 นายกิตติศักดิ์ อินรอด นิติศาสตรบัณฑิต
748 58003665021 นายเกรียงศักดิ์ ใจเย็น นิติศาสตรบัณฑิต
749 58003665047 นายเจตพล พูนพิพัฒน์ นิติศาสตรบัณฑิต
750 58003665006 นางสาวชวัลลักษณ์ สังข์วัย นิติศาสตรบัณฑิต
751 56003665017 นางสาวญาณิศา มีพงษ์ นิติศาสตรบัณฑิต
752 58003665038 นางสาวณัฏฐ์ปภัส อุดมพรหมกุล นิติศาสตรบัณฑิต
753 58003665017 นายธนนันท์ รุ่งเรือง นิติศาสตรบัณฑิต
754 58023665016 นายพงศ์ดนัย คะวิลัย นิติศาสตรบัณฑิต
755 58003665014 นางสาวพิชญ์สินี อัชวรานนท์ นิติศาสตรบัณฑิต
756 58023665008 นายวิเชียร เกตุรัตน์ นิติศาสตรบัณฑิต
757 57003665004 นายวิทยา นามชารี นิติศาสตรบัณฑิต
758 57003665005 นางสาวศศิธร อักษร นิติศาสตรบัณฑิต
759 58023665002 สิบตำรวจโทสรายุทธ์ อุดมทรัพย์สุบิน นิติศาสตรบัณฑิต
760 57003665023 นายสาธร ภักดีอุดม นิติศาสตรบัณฑิต
761 58003665040 นางสาวหริณโรจน์ โนนซี นิติศาสตรบัณฑิต
762 57023665006 นายอรรถพล เทียนประสิทธิกุล นิติศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
763 58003666046 นายสุทัศน์ ทาบล รัฐศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
รัฐศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
764 58003666017 นางสาวสุนารี จอมคำ รัฐศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
765 58003666030 นายพรชัย พิทักษ์ทรัพย์ รัฐศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
รัฐศาสตรบัณฑิต
766 58003666071 นางสาวกุสุมา สอนประไพ รัฐศาสตรบัณฑิต
767 58003666002 นางสาวขนิษฐนันท์ ชานอก รัฐศาสตรบัณฑิต
768 58003666067 นางสาวครองศิริ พรมอินทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
769 58003666023 นางสาวจิราพร ชูวิวัฒน์กุล รัฐศาสตรบัณฑิต
770 58003666019 นางสาวณัฐริกา ก้อนเงิน รัฐศาสตรบัณฑิต
771 58003666066 นายณัฐวุฒิ สุขทัศน์ รัฐศาสตรบัณฑิต
772 58003666028 นางสาวธิดารัตน์ มีศรี รัฐศาสตรบัณฑิต
773 58003666069 นางสาวนันทวัน เกตษา รัฐศาสตรบัณฑิต
774 58003666027 นายปฐวี จันทา รัฐศาสตรบัณฑิต
775 58003666062 นางสาวเปรมวดี ลิ้มสวัสดิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
776 58003666059 นางสาวพัชรี ปลีน้อย รัฐศาสตรบัณฑิต
777 58003666048 นางสาวมารีตา กันนิยม รัฐศาสตรบัณฑิต
778 58003666031 นายวิโรจน์ แก้วมหาวงค์ รัฐศาสตรบัณฑิต
779 58003666065 นางสาวศศินา ศรีพวงษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
780 58003666022 นางสาวสุนิสา วงศ์กำภู รัฐศาสตรบัณฑิต
781 58003666061 นางสาวอภิญญา กลับกลั่น รัฐศาสตรบัณฑิต
782 58003666064 นางสาวอรญา วารินทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
783 58003212048 นางสาวนุชติกานต์ รักพร้า สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
784 58023212046 นางสาวศศิวิมล หิ้งทอง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
785 58023212018 นางสาวนิสารัตน์ สีภู สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
786 58003212087 นางสาวกาญจนสุดา สีมายา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
787 58023212042 นางสาวขวัญตา บุญยรักษ์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
788 58023212002 นางสาววิภาดา มลีรัตน์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
789 58003212075 นางสาวจุฑามาศ อุทิศ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
790 58003212206 นางสาวแพรวนภา ช่างแกะ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
791 58003212176 นางสาวสุกัญญา กำเลิศ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
792 58003212193 นางสาวอารีรัตน์ พักสอน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
793 58003212147 นางสาวสร้อยฟ้า แดงประเสริฐ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
794 58003212091 นางสาวจิตรานุช ศรีหนองคุ้ม สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
795 58003212197 นางสาวนพวรรณ สมหมาย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
796 58003212112 นางสาววิไลภรณ์ มุณีจันทร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
797 58003212189 นางสาวศิริวรรณ ฮกซุ่นเฮง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
798 58003212184 นางสาวกัลยาณี ไชยราช สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
799 58003212132 นางสาวรุ่งฤดี จันทร์เจริญ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
800 58003212011 นางสาวกนกวรรณ โฉมศิริ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
801 58003212061 นางสาวกนกวรรณ อินทชัย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
802 58003212072 นางสาวกมลรัตน์ ใจช่วย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
803 58023212083 นายกฤษณ์ชัย เชิงเทิน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
804 58003212058 นางสาวกฤษณา น่วมโต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
805 58003212064 นายกลยุทธ เกิดผลมาก สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
806 58003212136 นางสาวกันตนา บุญมา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
807 58003212016 นางสาวกาญจนา ทองคูณ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
808 58003212089 นางสาวกาญจนา ทุ่งส่วย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
809 57003212047 นางสาวกาญจนา นูสาลี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
810 58003212001 นางสาวกาญจนา สมเกียรติ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
811 58003212200 นางสาวกานต์รวี แคล้วคลาด สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
812 56023212070 นายกิตติคุณ อินทรวิชัย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
813 58003212160 นางสาวกุสุมา เคนรัง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
814 58003212047 นางสาวเกษรา พิกุลเกษมศานต์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
815 58023212093 นางสาวเกสินี สุทธิวงษ์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
816 58003212119 นางสาวแก้วกมล บุญเรือง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
817 58003212049 นางสาวขวัญใจ กรัตพงค์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
818 58003212038 นางสาวจารุวรรณ จันทมาลา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
819 58023212077 นางสาวจิราพร ช่อระกำ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
820 58003212182 นางสาวจิราภรณ์ ถาฐาน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
821 58003212204 นางสาวจิฬาภรณ์ ทิวะโต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
822 58003212083 นางสาวจุฑามาศ เหลี่ยมโม สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
823 58003212013 นางสาวจุฑาวรรณ บุญทา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
824 58003212060 นางสาวเจตจิรา สิงจานุสง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
825 58003212029 นางสาวเจนจิรา ศรีมงคล สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
826 57003212198 นางสาวฉัตรฑริกา จันทร์วิเศษ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
827 58003212134 นางสาวชนนิกานต์ หอมหุล สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
828 58023212035 นางสาวชมพูนุท เจริญศักดิ์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
829 58003212170 นางสาวชลิตา สุขสุมิตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
830 58003212079 นายชัยสิทธิ์ มนทักษิณ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
831 58003212196 นางสาวชาลิสา เจริญสุข สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
832 58003212188 นางสาวชุติปภา วิริยะ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
833 58003212168 นางสาวณัฐพร บัวแสง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
834 58003212100 นางสาวณัฐวรรณ วัฒนะ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
835 58003212162 นางสาวณัสสญา มุ่งกอบกลาง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
836 56003212184 นางสาวณิชาภัทร แสงครุฑ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
837 58003212009 นางสาวณิรัชฎา บัวทอง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
838 58003212042 นางสาวทัณฑิกา สุขสวัสดิ์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
839 58023212053 นางสาวธนัญญา จันทร์แสง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
840 58003212063 นายธนา วิวัฒน์วานิช สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
841 58003212028 นางสาวธนาพร มณทาชาติ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
842 58003212106 นางสาวธวัลหทัย เกตุมาก สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
843 58023212084 นางสาวธารารัตน์ คชรัตน์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
844 58003212088 นางสาวธีดา ขวัญดี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
845 58003212158 นางสาวธีรดา จำเรืองเนตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
846 58003212093 นางสาวนตพร ตาลน้อย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
847 58023212092 นางสาวนฤมล เจริญศรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
848 58003212065 นางสาวนฤมล โภคมูลผล สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
849 58023212090 นางสาวนลวรรณ คล้ายมงคล สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
850 58003212138 นางสาวนัทธมน เหมือนตา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
851 58003212006 นางสาวนันทวรรณ ฮะซิ้ม สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
852 57023212158 นางสาวนันทิกานต์ กูลกิจ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
853 58003212186 นางสาวนิตา ฉุนกระโทก สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
854 58003212122 นางสาวนิรชา คุ้มนาค สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
855 58003212212 นางสาวนิอัสรา ดือราแม สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
856 58003212159 นางสาวเนตรทิพย์ แดงสี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
857 58003212211 นางสาวเบญจวรรณ ศรีสวัสดิ์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
858 58003212007 นางสาวใบเฟิร์น พุกเขียว สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
859 56003212087 นางสาวปนัดดา ฉิมณรงค์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
860 58003212208 นางสาวปรมาภรณ์ จันทมิฬ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
861 58003212095 นางสาวปองขวัญ ช่างคิด สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
862 58023212099 นางสาวปัทมพร ชาญเชี่ยว สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
863 58003212152 นางสาวปัทมา ธนสถิตย์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
864 58003212053 นางสาวปาริฉัตร นิยมกิจ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
865 58003212169 นางสาวปิยธิดา เล็กศิริ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
866 58003212120 นางสาวปิยะธิดา ท้วมเจริญ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
867 58003212178 นางสาวปุณยนุช ธาราดล สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
868 58003212077 นางสาวผกาแก้ว อินเสน่หา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
869 58003212177 นางสาวพรปวีณ์ คำพลอย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
870 58003212024 นางสาวพรหมพร พรมตะโก สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
871 58023212030 นายพศวีร์ จัตุกูล สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
872 58003212103 นางสาวพัชราภรณ์ ทองเจริญ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
873 58003212104 นายพีรดนย์ วังวล สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
874 58003212098 นางสาวเพ็ญนภา บุญคีรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
875 58003212155 นางสาวภรัณยา ชามาตย์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
876 58003212154 นางสาวภุมรินทร์ มิดำ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
877 58003212146 นางสาวมนวิภา เย้ข้อ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
878 58023212011 นางสาวมีนา สลึงทอง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
879 58003212066 นางสาวรัชฎา ประทุมแดง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
880 58023212078 นางสาวรัตนา คำแสง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
881 57003212164 นางสาวริญญ์นภัส รัตน์พงศานนท์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
882 58003212023 นางสาวฤทัยรัตน์ เบ็ญพาด สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
883 58003212010 นางสาวลลิตา หาญใจ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
884 58003212175 นางสาวลัดดา เสนานุช สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
885 58003212031 นางสาววชิราภรณ์ บิณฑบาตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
886 58003212078 นายวทัญญู ฤทธิกุล สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
887 58003212150 นางสาววริยา มินา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
888 58003212141 นายวัชรพล ใจนุกูล สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
889 58003212107 นางสาววันทนา พานิชอัตรา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
890 58003212165 นางสาววันวิสาข์ ทรงศักดิ์ศรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
891 58023212029 นางสาววารินทร์ อำไพเจริญ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
892 58003212203 นางสาววิลาวัลย์ ก้านสันเทียะ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
893 58003212190 นางสาววิไลพร ทองศรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
894 58023212070 นางวิไลลักษณ์ แซ่ปัง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
895 58003212108 นางสาวศกลวรรณ รอดเย็น สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
896 58003212191 นางสาวศศิธร เอี่ยมสอาด สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
897 58003212194 นางสาวศิราภรณ์ สังข์ไว สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
898 58003212121 นางสาวศิริลักษณ์ แกล้วกล้า สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
899 58003212073 นางสาวศิริลักษณ์ ใจใหญ่ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
900 58023212013 นางสาวศิริวิมล เทพวารินทร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
901 58003212101 นางสาวสมปรารถนา หอมคล้าย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
902 58023212085 นางสาวสมฤทัย มหิธิธรรมธร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
903 58003212151 นายสหกิจ ล้อจงเฮง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
904 58003212025 นางสาวสายรุ้ง ลอยรัตน์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
905 58003212018 นางสาวสิรามล ศรีทอง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
906 58003212003 นางสาวสิริลักษณ์ ชาติสุภาพ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
907 58003212125 นางสาวสิวิภา นนทรัตน์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
908 58003212002 นางสาวสุกัญญา แผ่นจันทร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
909 58003212096 นางสาวสุณิศา ตรัสรู้ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
910 58023212094 นางสาวสุนันทา สุขเกษม สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
911 58003212012 นางสาวสุปราณี คะเรารัมย์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
912 58003212205 นางสาวสุพัตรา เชื่อฟัง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
913 58003212041 นางสาวสุพัตรา ทีประติ้ว สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
914 58003212045 นางสาวสุพัตรา นงค์พรมมา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
915 58003212180 นางสาวสุพัตรา เปรมไธสง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
916 58003212090 นางสาวสุภาภรณ์ ปักกะสัง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
917 58003212036 นางสาวสุวรรณา ไทยเจริญ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
918 58003212062 นางสาวสุวรรณา ศิริสุนทร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
919 58023212068 นางสาวหนึ่งฤดี รัตนสร้อย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
920 58003212055 นางสาวหนึ่งฤทัย นาคูณ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
921 58003212059 นางสาวอติกานต์ ภาระกิจ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
922 58003212102 นางสาวอนัญญา อาจวงษ์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
923 58003212085 นางสาวอภิญญา กายบุตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
924 56003212233 นางสาวอภิญญา พูลสวัสดิ์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
925 58003212157 นายอภิสิทธิ์ สำเภา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
926 58003212156 นางสาวอมราวดี แซ่ตั้น สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
927 58003212148 นางสาวอรนิชา ศิริมงคล สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
928 58003212034 นางสาวอรพรรณ ปุมสันเทียะ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
929 58003212185 นางสาวอรยา นอมวัน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
930 58003212195 นางสาวอรวรรณ จันทุม สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
931 58003212181 นางสาวอรวรรณ ตาพยุง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
932 58003212183 นางสาวอรอุมา เกาะประเสริฐ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
933 58003212017 นางสาวอัญชลี เสนาคำ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
934 58003212213 นายอับดุลไฟซอล และหะ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
935 58003212161 นางสาวอัมพิกา สัตตุสะ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
936 58003212032 นางสาวอารยา เที่ยงพุ่ม สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
937 58003212142 นางสาวอารยา เสนาะสรรพ์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
938 58023212010 นางสาวอารี ประเสริฐ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
939 58003212192 นางสาวอารีรัตน์ นะโส สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
940 58003212068 นางสาวอินทิรา ปัดยะคัง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
941 58003212105 นางสาวอิศริญา ศรีกูล สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
942 58023212007 นางสาวอุษณีย์ มีสมยุทธ์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
943 55003201006 นายกิตติศักดิ์ ล้อเจริญ เทคโนโลยีบัณฑิต
944 58003201010 นางสาวจาริยา เซะวิเศษ เทคโนโลยีบัณฑิต
945 58003201006 นายจิรายุ พูลมนัส เทคโนโลยีบัณฑิต
946 58003201002 นายณัฐ มานะ เทคโนโลยีบัณฑิต
947 56003201008 นายทนงศักดิ์ สนามพลี เทคโนโลยีบัณฑิต
948 58003201009 นายธีรวัฒน์ สุขเกษม เทคโนโลยีบัณฑิต
949 58003201013 นายปรเมศ แสงอาจ เทคโนโลยีบัณฑิต
950 58003201015 นางสาวมณีรัตน์ บุญศวร เทคโนโลยีบัณฑิต
951 58003201007 นายรชต แสงสว่าง เทคโนโลยีบัณฑิต
952 58003201001 นายวิวัฒน์ สมคิด เทคโนโลยีบัณฑิต
953 58003201014 นายสมรักษ์ ขยันหา เทคโนโลยีบัณฑิต
954 58003201019 นายสิทธา เชาวน์ดี เทคโนโลยีบัณฑิต
955 58003201004 นายอดิศร เพ็ชรรัตน์ เทคโนโลยีบัณฑิต
956 58003201005 นายอธิป เดชะ เทคโนโลยีบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
957 58003218009 นางสาวอาภัสรา บุญมา วิทยาศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
958 58003259027 นางสาวรัชติยากร เต็งห้อจั่น วิทยาศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
959 58003269006 นางสาวธัญญรักษ์ คนหลัก วิทยาศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
960 58003252006 นางสาวนันทภัค ชะอุ่มใบ วิทยาศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
961 58003263004 นายตุลาการ สังอ่อนดี วิทยาศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
962 58003244020 นางสาววรลักษณ์ จาดฮามรด วิทยาศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
963 58003269010 นางสาวจินดานันท์ นาคเพ็ชร วิทยาศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
964 59003263008 นายจิรายุทธ อ๋อประเสริฐ วิทยาศาสตรบัณฑิต อันดับ 1
วิทยาศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
965 58003259022 นางสาวปรียารัตน์ พิสิฏฐิ์พัฒนะ วิทยาศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
966 58003259023 นางสาวหทัยรัตน์ ไตรดงพลอง วิทยาศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
967 58003252002 นางสาวฉัตรชนก เทียมโคกสง วิทยาศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
968 58003219001 นางสาวมาลีวัลย์ สะและหมัด วิทยาศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
969 59003263005 นายจันทมาศ มาโพธิ์ชัย วิทยาศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
970 58003218019 นางสาวศศิภา บัวทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
971 58003252003 นางสาวน้ำเพชร พิมพ์ทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
972 58003218020 นางสาวปาณิสรา สนโศรก วิทยาศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
973 58003218025 นางสาวกนกวรรณ นิราศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
974 55123257032 นางสาวกนกวรรณ สินสุพรรณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
975 57003268021 นายกฤติกร ดิลกเอกธนากร วิทยาศาสตรบัณฑิต
976 57003263012 นายกฤษณะ รักคณะชาติ วิทยาศาสตรบัณฑิต
977 56003126042 นางสาวกาญจนา ดอนมอญ วิทยาศาสตรบัณฑิต
978 59023270028 นายกิตติ ขำจำลอง วิทยาศาสตรบัณฑิต
979 59023270010 นายกิตติพงษ์ ปลอดสุทธิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
980 58003257007 นางสาวกุลธิดา เวฬุวนารักษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
981 58003263019 นายเกรียงไกร ก๊กเฮง วิทยาศาสตรบัณฑิต
982 57003263036 นางสาวเกศนรินทร์ นรสิงหเริงฤทธิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
983 58003270033 นายคมกริช องอาจ วิทยาศาสตรบัณฑิต
984 58003244035 นางสาวจงกลนี กระกรกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต
985 58003257017 นางสาวจณิตตา โพธิ์สาวัง วิทยาศาสตรบัณฑิต
986 60023270027 ว่าที่เรือตรีจตุภัทร นิลสดใส ร.น. วิทยาศาสตรบัณฑิต
987 57023257040 นางสาวจริยา เจือกุดขมิ้น วิทยาศาสตรบัณฑิต
988 58003270005 นายจักรกฤช โพธิ์ทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต
989 59023270030 นายจักรกฤษณ์ ลบแท่น วิทยาศาสตรบัณฑิต
990 60003270023 นายจักรพันธุ์ จันทรโชติ วิทยาศาสตรบัณฑิต
991 58003269014 นายจิณณวัตร กันเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต
992 59003270042 นายจิตวัต บุญขวัญ วิทยาศาสตรบัณฑิต
993 59003270004 นายจิรพันธ์ เจริญเลิศ วิทยาศาสตรบัณฑิต
994 57023257079 นางสาวจิราวรรณ พิมดี วิทยาศาสตรบัณฑิต
995 58003259007 นางสาวจุติพร พุดตีบ วิทยาศาสตรบัณฑิต
996 58003244034 นางสาวเจนจิรา ศรีธรรมา วิทยาศาสตรบัณฑิต
997 57003269032 นายเจษฎา นาคพันธ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
998 57023257053 นายฉลองโชค พิมทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต
999 58003257025 นายฉัตรฐาพร บุญสุข วิทยาศาสตรบัณฑิต
1000 58003218011 นางสาวฉัตรติยา ประดิษฐธรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต
1001 59023270005 นายเฉลิมพล เทวะปรมาภรณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1002 58003244009 นางสาวชญาภา กิจวิวัฒนกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต
1003 58003252008 นางสาวชฎาพร สัมพันธ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1004 58003244003 นางสาวชนาพร ลอยฟ้า วิทยาศาสตรบัณฑิต
1005 58003270010 นายชยุตพงศ์ วโรทัยอังกูร วิทยาศาสตรบัณฑิต
1006 58003219004 นางสาวชลธิชา ภาวะพงษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1007 60023270001 นายชวลิต กลิ่นมาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต
1008 59023270011 นายชวิศ บุญแย้ม วิทยาศาสตรบัณฑิต
1009 58003259016 นางสาวชัญญานุช เมืองแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต
1010 58003269002 นายชัยมงคล จำปาเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1011 59023270031 นายชัยวัฒน์ ศิริผล วิทยาศาสตรบัณฑิต
1012 59003270021 นายชัยวัฒน์ อ่อนสุข วิทยาศาสตรบัณฑิต
1013 60003270042 นายชาตรี ชัยชนะ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1014 58003244018 นางสาวชุตินันท์ ฤทธิวงษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1015 57003257004 นางสาวชุติมา เจริญช่าง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1016 58003252004 นายไชยวัฒน์ สมเงิน วิทยาศาสตรบัณฑิต
1017 60023270016 นายไชยันต์ จันทร์ชูผล วิทยาศาสตรบัณฑิต
1018 58003244039 นางสาวฐิรนันท์ พลาชีวะ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1019 58003270029 นายณรงค์ศักดิ์ กันเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต
1020 58003244027 นางสาวณัชชา เนาวโอภาส วิทยาศาสตรบัณฑิต
1021 58003257012 นายณัชพล มุ่งดำเนินกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1022 60003270070 นายณัฎฐพล ซื่อตรง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1023 60023270031 นายณัฏฐพล แดงด่อน วิทยาศาสตรบัณฑิต
1024 58003219008 นางสาวณัฐธิดา แสะสาร วิทยาศาสตรบัณฑิต
1025 59003270018 นายณัฐพงศ์ แซ่เห็น วิทยาศาสตรบัณฑิต
1026 56003270035 สิบตำรวจตรีณัฐพงศ์ เดชสุภา วิทยาศาสตรบัณฑิต
1027 58003259028 นางสาวณัฐพร แฉล้มล้ำ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1028 60003270024 นายณัฐพล เสนฉิม วิทยาศาสตรบัณฑิต
1029 60003270058 นายดำรงศักดิ์ สุวรรณรักษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
1030 59003270002 นายต่อสกุล ทองนาค วิทยาศาสตรบัณฑิต
1031 58003269016 นายตันติกร เอกบุตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
1032 58003263012 นายไตรภพ เกียรติวิเศษชัย วิทยาศาสตรบัณฑิต
1033 57023257074 นายทนงค์ ยศโชติ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1034 60023270005 นายทรงพล มานิมิตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
1035 60003270077 นายทศพร ไรน้อย วิทยาศาสตรบัณฑิต
1036 58003259026 นางสาวทัดดาว เจริญดี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1037 60003270044 นายทัยรัฐ ดีกระจ่าง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1038 59003270025 นายธงชัย ไชยเดช วิทยาศาสตรบัณฑิต
1039 57003268018 นายธนกฤต สีกล่อม วิทยาศาสตรบัณฑิต
1040 60003270002 นายธนวัฒน์ โตศิริ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1041 60003270059 นายธนวัฒน์ ปริปุรณะ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1042 60023270013 นายธนวัต ชัยประสิทธิกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต
1043 58003259018 นางสาวธนัดดา ตันนพรัตน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1044 58003244015 นางสาวธนาภรณ์ หมัดโต๊ะเซ็น วิทยาศาสตรบัณฑิต
1045 58003219014 นายธนายุทธ ศาลางาม วิทยาศาสตรบัณฑิต
1046 57003269006 นายธนาศักดิ์ เชื้อสุข วิทยาศาสตรบัณฑิต
1047 59023270008 จ่าเอกธราธร ธรรมเจรจา วิทยาศาสตรบัณฑิต
1048 58003268011 นายธวัชชัย พันธ์ขุนทด วิทยาศาสตรบัณฑิต
1049 60023270024 นายธวัชชัย อินทวิชัย วิทยาศาสตรบัณฑิต
1050 58023257033 นางสาวธาราณีย์ กุลวงศ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1051 57003268004 นายธีรพงศ์ เพทายรัตนา วิทยาศาสตรบัณฑิต
1052 60023270021 สิบเอกธีรพล พลสมบัติ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1053 56003268026 นายธีรภาพ อุดร วิทยาศาสตรบัณฑิต
1054 58003269005 นายธีรวัฒน์ อยู่ดี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1055 60003270045 นายธีระพงษ์ ห่วงเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1056 59023270014 นายธีระวุฒิ ลาลู่ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1057 58023257026 นายนทีภัทร์ ปานต๊ะละสี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1058 58003244017 นายนนทกานต์ เจียรจรูญศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1059 60003270043 นายนพคุณ เทียมรุ่งเรืองวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1060 58003259021 นางสาวนรวรรณ เสียงล้ำ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1061 60023270029 นายนริศ มีนะโตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1062 58003244021 นายนลธวัช พระแก้ววศิน วิทยาศาสตรบัณฑิต
1063 58003263003 นายนวพรรษ โสมเมา วิทยาศาสตรบัณฑิต
1064 58003259009 นางสาวนัฎฐา ศรีราตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1065 58003219002 นางสาวนัดดา แสงโพธิ์ดา วิทยาศาสตรบัณฑิต
1066 58003257004 นางสาวนัทธมน ทองดีศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1067 58003257009 นางสาวนันถยา พานิชเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1068 60003270085 นายนันทวัฒน์ วนะภูติ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1069 58003244029 นางสาวนัยนา เมกลิ่น วิทยาศาสตรบัณฑิต
1070 56003268040 นายนิตินันท์ มามีไชย วิทยาศาสตรบัณฑิต
1071 59023270027 นายนิรุตติ์ เล็กใจซื่อ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1072 57003288004 นางสาวนิศากร จูมานัส วิทยาศาสตรบัณฑิต
1073 54003498068 นางสาวนุชนาฎ สะครรัมย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1074 58003218005 นางสาวบัณฑิตา บุรกรณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1075 58023257043 นายบุญฤทธิ์ วัชรกิตตานนท์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1076 58003218006 นางสาวบุษกร กาบตุ้ม วิทยาศาสตรบัณฑิต
1077 58003257011 นางสาวเบญจมาพร อุ่นศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1078 58003218027 นายปฏิภาณ พันธ์ขุนทด วิทยาศาสตรบัณฑิต
1079 58003218017 นางสาวปภาวรินทร์ พุ่มพวง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1080 58003219009 นางสาวปรรัตน์ สำราญรื่น วิทยาศาสตรบัณฑิต
1081 58003259020 นางสาวประภาพร บัลลัง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1082 57003269002 นายประวิทย์ บัวระภา วิทยาศาสตรบัณฑิต
1083 59003270014 นายปรัชญา เจิมถาวร วิทยาศาสตรบัณฑิต
1084 58003257038 นางสาวปรียาภรณ์ ถีทัน วิทยาศาสตรบัณฑิต
1085 58003259012 นางสาวปวีณา บัวลพ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1086 58003259008 นางสาวปิยธิดา ชื่นอารมณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1087 58003270034 นางสาวปิยะมาศ พรมเพ็ชร วิทยาศาสตรบัณฑิต
1088 58023257051 นางสาวปุณณภา อิทธิธนาดล วิทยาศาสตรบัณฑิต
1089 59003270029 นายปุริศ ถิรจิตตานนท์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1090 58003269008 นายพงศกร อ่ำเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1091 58003270016 นายพงศภัค เรืองโชติ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1092 58003257008 นายพรชัย ณ นคร วิทยาศาสตรบัณฑิต
1093 60023270003 นายพศวัตร นาคสินธุ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1094 59003263017 นางสาวพัชนี แซ่อึ้ง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1095 58003259029 นางสาวพานญาฎา พานทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1096 58003270030 นายพิชิตชัย ครุฑมณี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1097 58003218010 นางสาวพิมพ์นิภา จันทนุภา วิทยาศาสตรบัณฑิต
1098 58023257049 นางพิมลสิริ ธนินทรธนะวัฒน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1099 58003269012 นายพิรุณ อิทธโยภาสกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต
1100 58003244004 นายพิศิษฐ์ ปานศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1101 60003270063 นายพีรพล เตียรักษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
1102 59003270010 นายพีรยุทธ เอี่ยมอิศรา วิทยาศาสตรบัณฑิต
1103 60003270051 นายพุฒพงศ์ ยอดเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1104 58003257032 นางสาวเพ็ญธิดา ฉิมมา วิทยาศาสตรบัณฑิต
1105 58023257047 นายไพรฑูลย์ ชิดเชื้อ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1106 57003269010 นายไพศาล แสงกุลโชติ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1107 58003244012 นางสาวภัสรา ศรีนวนจันทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1108 60023270022 นายภาณุพงศ์ ทรัพย์น้อย วิทยาศาสตรบัณฑิต
1109 58003244024 นายภานุพงศ์ พิมพา วิทยาศาสตรบัณฑิต
1110 60003270065 นายภูมินทร์ พูลเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1111 59023270009 นายภูริศ สกุลคุณสวัสดิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1112 58003244026 นายภูวนาถ รอดเพชร วิทยาศาสตรบัณฑิต
1113 59023270001 นายมนตรี ศรีสำอางค์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1114 58003252001 นางสาวมนนิกา เสาร์พรมพวง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1115 58003218026 นางสาวเมธาวี สว่างแจ้ง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1116 59003270003 นายยงวิทย์ ไพหาญ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1117 58003270011 นายรชตะ สุระนิน วิทยาศาสตรบัณฑิต
1118 58003244008 นายรณชัย ตะสูงเนิน วิทยาศาสตรบัณฑิต
1119 58003244007 นางสาวระพีพรรณ ตันเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1120 59003270023 นายรัชพล ศรีนุกูล วิทยาศาสตรบัณฑิต
1121 60003270046 นายรัตนพล รุ่งเรือง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1122 58003270007 นายรุ่งรุจ สินชัย วิทยาศาสตรบัณฑิต
1123 58003218030 นางสาวลลิตา มาฤษี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1124 56023257014 นายเลอเกียรติ ถีระพงษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1125 60023270006 นายวณิชพงษ์ ไชยรัตน์สัมพันธ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1126 58003244040 นางสาววนิดา ฉิมวิเศษ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1127 58003219015 นายวรจักร ภู่จันทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1128 60003270056 นายวรชิต สายสุวรรณ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1129 58003270019 นายวรโชติ ศรทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1130 54023263015 นายวรนนท์ แสนสุขสวัสดิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1131 58003244028 นางสาววรัญญา ฉิมเพลิดนาม วิทยาศาสตรบัณฑิต
1132 58003270023 นายวโรดม สุวัชระกุลธร วิทยาศาสตรบัณฑิต
1133 57003268025 นายวสันต์ ไกรจันทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1134 60023270017 นายวัชรพล เกตุไพบูลย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1135 58003270002 นายวัชรินทร์ วงษ์ตุรัณต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1136 60003270062 นายวัชรินทร์ สินสมศักดิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1137 58003244010 นายวัฒนา สุขศรีสวัสดิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1138 58003257010 นางสาววิชุดา ทองรินทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1139 57003288001 นายวิทยา ต่อติด วิทยาศาสตรบัณฑิต
1140 58023257015 นายวิทยา ตันเต็ง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1141 59003270015 นายวิทวัส สิ่วไธสง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1142 58003259005 นางสาววิภาวดี ตอนนอก วิทยาศาสตรบัณฑิต
1143 58003269013 นายวิษณุ หงษ์มัง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1144 55123257034 นายวีรศักดิ์ เอ้วะเม วิทยาศาสตรบัณฑิต
1145 57003218009 นายวีระเทพ จันทร์นาง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1146 58023257025 นายวุฒิพิทักษ์ รัตนวารีกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1147 58003219016 นางสาวเวนิกา สีลาเกิ่ง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1148 59003270013 นายศรราม สายเงิน วิทยาศาสตรบัณฑิต
1149 56003268030 นายศรราม โสมากุล วิทยาศาสตรบัณฑิต
1150 59023270033 นายศราวุฒิ อยู่เปลา วิทยาศาสตรบัณฑิต
1151 59023270020 นายศักดิ์ดา ทูคำมี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1152 58003257034 นางสาวศิรินภา สมโภชน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1153 57003244029 นายศิวกร เจริญวัฒนา วิทยาศาสตรบัณฑิต
1154 54003287027 นายศิวรักษ์ วิบูลศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1155 59003270036 นายศุภกร ศรีไพบูลย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1156 60023270004 นายศุภชัย มั่งมีผล วิทยาศาสตรบัณฑิต
1157 57023257086 นายศุภฤกษ์ ไกรเกริกฤทธิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1158 59023270025 นายสถาพร ตันสุวรรณรัตน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1159 58003269017 นายสมเกียรติ เนียมตะเพียนทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1160 57003269007 นายสมชาย น้อยอยู่ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1161 58003218004 นางสาวสมฤทัย ละเต็บซัน วิทยาศาสตรบัณฑิต
1162 58003259019 นางสาวสรภัส สมโภชน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1163 57003269026 นางสาวสร้อยสกาว หนองกูล วิทยาศาสตรบัณฑิต
1164 58003219012 นางสาวสโรชา สมคิด วิทยาศาสตรบัณฑิต
1165 58003257015 นายสัณหวัจน์ คนหมั่น วิทยาศาสตรบัณฑิต
1166 57003263018 นายสัตตดารา แย้มสงค์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1167 60003270049 นายสันติ รัตนแพ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1168 58003259002 นายสันติชัย เข็มทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1169 57003263004 นายสันติภาพ ระโหฐาน วิทยาศาสตรบัณฑิต
1170 60023270010 สิบโทสันติสุข ผ่องเอี่ยม วิทยาศาสตรบัณฑิต
1171 58003257029 นางสาวสายใจ พาสัย วิทยาศาสตรบัณฑิต
1172 60003270048 นายสาวิทย์ คงเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1173 58003219007 นายสิทธิกร พิมพ์เงิน วิทยาศาสตรบัณฑิต
1174 58003244023 นายสิทธิณัฐ แก้วเกตุ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1175 57003288010 นางสาวสิริกาญจน์ ทรัพย์สิน วิทยาศาสตรบัณฑิต
1176 58003252009 นางสาวสิริพร จิ๋วสำอางค์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1177 57003244037 นางสาวสิริลักษณ์ เหราบัติ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1178 58003257016 นางสาวสิริวิมล โนนพรักษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1179 58003263009 นายสืบพงศ์ สุขมาก วิทยาศาสตรบัณฑิต
1180 57003269030 นายสุขเกษม น้อยแสง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1181 59003270017 นางสาวสุชาวดี บัวลพ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1182 56003268048 นายสุทธวีร์ เนื่องจำนงค์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1183 59023270004 นายสุนทร พิศิฏฐศักดิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1184 58003218028 นางสาวสุนิสา มาแสง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1185 57003257014 นายสุพัฒน์ สุวรรณโฆษิต วิทยาศาสตรบัณฑิต
1186 54003286009 นางสาวสุภัตรา เพ็งแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต
1187 57003269031 นางสาวสุภาณี อินกล่ำ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1188 58003257005 นางสาวสุมิลทร์ญา อามาตย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1189 60023270007 นายสุเมธ สุขสมบูรณ์ศิลป์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1190 59003270026 นายสุรเทพ ณ รังษี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1191 59023270021 นายสุริยา สาลีนนท์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1192 57003268011 นายสุริยา โสภา วิทยาศาสตรบัณฑิต
1193 60003270069 นางสาวสุวนันท์ พันลึก วิทยาศาสตรบัณฑิต
1194 58003257033 นางสาวสุวนันท์ วอนศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1195 57003268017 นายสุวิทย์ ชมชื่น วิทยาศาสตรบัณฑิต
1196 58003244019 นางสาวสุุวรรณี คงสอน วิทยาศาสตรบัณฑิต
1197 58003259013 นางสาวเสาวนีย์ ลือชาพันธ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1198 58023257041 นายโสภณ ตะยะชา วิทยาศาสตรบัณฑิต
1199 60003270054 นายโสฬส วงษ์จินดา วิทยาศาสตรบัณฑิต
1200 58003244013 นายอกนิษฐ์ สุดสงวน วิทยาศาสตรบัณฑิต
1201 57003268016 นายอธิวัฒน์ โสภณวรกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต
1202 57003268027 นายอนุชา อยู่ดี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1203 60003270076 นายอนุชาติ ชมภูนุช วิทยาศาสตรบัณฑิต
1204 54003286010 นายอนุวัช กันทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1205 58023257032 นายอนุสรณ์ หมัดสอิ๊ด วิทยาศาสตรบัณฑิต
1206 60003270027 นายอภิสิทธิ์ ยิ่งเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1207 60023270033 นายอภิสิทธิ์ โสภรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1208 58003219021 นางสาวอรญา เรืองโภชน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1209 60023270008 นายอรรคพล เอี่ยมคง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1210 58003270031 นายอรรถชัย ราชอาษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
1211 58003218015 นางสาวอรวรรณ นพเทาว์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1212 58003218014 นางสาวอรวรรณ เหล็กนางรอง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1213 58003219003 นางสาวอรอนงค์ บุตรอินทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1214 54003286003 นางสาวอริยา ศรทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1215 60003270061 นายอลงกรณ์ บัวตะคุ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1216 60023270034 นายอัครกิจ วงศ์ทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต
1217 58003270009 นายอัครพงษ์ แสนสี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1218 58003257042 นายอับดุลเราะมาน ดอเล๊าะ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1219 59003270043 นายอัษฎาพงศ์ การดี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1220 60023270023 นายอาทิตย์ กีโดย วิทยาศาสตรบัณฑิต
1221 58003257035 นายอานนท์ ทัพธานี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1222 57003263032 นายอานันต์ ศรณรงค์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1223 60023270035 นายอานันท์ อยู่สุวรรณ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1224 58003259017 นางสาวอารยา มาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต
1225 57003287002 นางสาวอาลิษา การะพิทักษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1226 54003286011 นายอิทธิพงษ์ แดงเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1227 54023263021 นางสาวอุปถัมภ์ โสภารัตน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1228 58003259010 นางสาวอุมาภรณ์ ทักวงศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1229 58003270021 นางสาวอุไรวรรณ สลับศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
1230 57003268030 นายเอกชัย กันตสีโล วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
1231 58003534016 นางสาวกาญจนา อินทรสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อันดับ 2
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1232 58003534036 นายกมลภพ จิตร์สุภา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1233 58003534024 นางสาวจุฑารัตน์ เกียรติปรีชา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1234 55123534004 นายชัยธวัช แจ้งยิ้ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1235 58003534001 นายชุณหวรรณ รอดตา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1236 55123534006 นายทรงพล อวยพร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1237 58023534017 นายทศพร ถนอมทรัพย์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1238 58003534025 นายธนวัฒน์ สุขเกษม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1239 57003534010 นายธรรมยุทธ ทองมา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1240 57003534004 นายธันวา จิตรานนท์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1241 57003534007 นายธานี มานะวะ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1242 58003534031 นางสาวนัฐมล โฉมสอาด วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1243 57003534009 นายบุณยกร ม่วงศรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1244 58003534002 นายปฏิภาณ สังสีราช วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1245 58003534008 นางสาวประกาย เนื่องจำนงค์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1246 56003534009 นายปริญญ์ ถาวรกันต์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1247 58003534034 นายพรหมมินทร์ พลายแก้ว วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1248 58003534005 นางสาวพุทธรักษา สูงเสริฐ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1249 57003534020 นางสาวเพชรา นิลอ่อน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1250 58003534027 นายเพทาย ศรีธรรม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1251 58003534010 นายภาณุพงศ์ เสวก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1252 58003534019 นายมาวิน สระบุรินทร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1253 58003534011 นายเรืองเดช จูไหล วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1254 57003534037 นายฤทธิเดช เกิดแก้ว วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1255 57003534012 นางสาววรรณิศา บัวคลี่ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1256 55123534024 นายวรรตพงษ์ หอมหวน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1257 58003534014 นายวัชรินทร์ เจริญสุข วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1258 57003534014 นายสมเกียรติ กำเนิดเรือง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1259 58003534032 นายสิทธิศักดิ์ สังข์สาลี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1260 58003534018 นางสาวสิรีธร ปัญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1261 58003534015 นายอนุกูล น้อยจินดา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1262 58003534033 นายอมรเทพ ปรัชญกุล วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1263 58003534022 นางสาวอังศุธร มาลัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต อันดับ 1
1264 58023490047 นางสาวกฤตภัค เวียงสิมมา บัญชีบัณฑิต อันดับ 1
1265 58023490038 นางสาวอาจารี จันทร์ไชย บัญชีบัณฑิต อันดับ 1
1266 58003490063 นางสาวบุษราคัม ลาน้อย บัญชีบัณฑิต อันดับ 1
บัญชีบัณฑิต อันดับ 2
1267 58003490028 นางสาวศศิวิมล จันทร์ฉาย บัญชีบัณฑิต อันดับ 2
บัญชีบัณฑิต
1268 58003490026 นางสาวกนกวรรณ จันทรมิตร บัญชีบัณฑิต
1269 58023490083 นางสาวกนิษฐา ศรอากาศ บัญชีบัณฑิต
1270 58023490046 นางสาวกรชนก ศรีจันทรา บัญชีบัณฑิต
1271 58003490007 นางสาวกฤษณา รุ่งแสง บัญชีบัณฑิต
1272 58003490070 นางสาวกัญญา ชมภูนุช บัญชีบัณฑิต
1273 58003490045 นางสาวกัลยาณี ปัญญานาง บัญชีบัณฑิต
1274 58023490072 นางสาวกาญจนา บุญรักษา บัญชีบัณฑิต
1275 58003490067 นางสาวจิราวรรณ สิงห์โคกกรวด บัญชีบัณฑิต
1276 57003490025 นางสาวจุฑาทิพย์ บุญคีรี บัญชีบัณฑิต
1277 57023490016 นางสาวชนิดาภา คงฉลวยคีรี บัญชีบัณฑิต
1278 58003490016 นางสาวชมพูนุช จอกแก้ว บัญชีบัณฑิต
1279 58023490103 นางสาวชลาลัย พ่วงสวัสดิ์ บัญชีบัณฑิต
1280 58023490150 นางสาวชาริณี หนูแก้ว บัญชีบัณฑิต
1281 58023490143 นางสาวฐิติชญาณ์ ประดิษฐ์พงศภัค บัญชีบัณฑิต
1282 56003490012 นางสาวฐิติมา วิงฉิมพลี บัญชีบัณฑิต
1283 58003490034 นางสาวณัฏฐรินีย์ ศรีเสงี่ยม บัญชีบัณฑิต
1284 58023490121 นางสาวณัฐญา ผึ้งคำ บัญชีบัณฑิต
1285 58003490035 นางสาวณัฐมล คันทะศรี บัญชีบัณฑิต
1286 58003490037 นายณัฐวัฒ บุญเจริญ บัญชีบัณฑิต
1287 58023490151 นายณัตถะพล ศิริเลิศ บัญชีบัณฑิต
1288 58003490003 นางสาวทิฆัมพร เงินลา บัญชีบัณฑิต
1289 58003490039 นางสาวทิพย์พิมล พวงมณี บัญชีบัณฑิต
1290 58003490027 นางสาวทิพวัลย์ เรืองยงค์ บัญชีบัณฑิต
1291 58003490022 นายธีรภัทร จันทนา บัญชีบัณฑิต
1292 58003490038 นางสาวนราทิพย์ มาเจริญ บัญชีบัณฑิต
1293 58003490029 นางสาวนฤมล เจริญสุข บัญชีบัณฑิต
1294 58003490023 นางสาวนัฐมล ทวนดิลก บัญชีบัณฑิต
1295 58003490078 นางสาวประภาพร สุดเนตร บัญชีบัณฑิต
1296 58023490084 นางสาวปิยดา บุญสิทธิ์ บัญชีบัณฑิต
1297 58003490072 นางสาวเปมิกา ปรีดานนท์ บัญชีบัณฑิต
1298 58023490097 นางสาวผกากรอง อัมรินทร์ บัญชีบัณฑิต
1299 58003490009 นางสาวพรทิพย์ กิจดี บัญชีบัณฑิต
1300 58003490066 นางสาวพรรณนภา เสตา บัญชีบัณฑิต
1301 58003490006 นางสาวพัชรมัย แย้มสรวล บัญชีบัณฑิต
1302 58023490043 นางสาวพัชรี แซ่อึ๊ง บัญชีบัณฑิต
1303 58003490014 นางสาวพัชรีพร โชติชื่น บัญชีบัณฑิต
1304 58003490011 นางสาวพิกุล ทองเพ็ชร บัญชีบัณฑิต
1305 58003490058 นางสาวพิมพ์วิภา จำปาน้อย บัญชีบัณฑิต
1306 58023490099 นางสาวพิมพิกา คำสา บัญชีบัณฑิต
1307 58003490040 นางสาวภัทธิรา ศรีโสภา บัญชีบัณฑิต
1308 56003490067 นางสาวภาวิดา หนูเรืองงาม บัญชีบัณฑิต
1309 58003490015 นางสาวภิรมย์ญา แก้วพาปราบ บัญชีบัณฑิต
1310 58003490049 นางสาวมนัสนันท์ ประสิทธิ์สม บัญชีบัณฑิต
1311 58003490012 นางสาวมานิตา แก่นแก้ว บัญชีบัณฑิต
1312 57003490070 นางสาวมินตรา ดาราศร บัญชีบัณฑิต
1313 58003490018 นางสาวมุทิตา ไทยประเสริฐ บัญชีบัณฑิต
1314 58023490098 นางสาวยศวดี สุวรรณโชติ บัญชีบัณฑิต
1315 58003490025 นางสาวรัตนมณี ดีวงษ์ บัญชีบัณฑิต
1316 58003490077 นางสาวรัตนาภรณ์ กันพงษ์ บัญชีบัณฑิต
1317 58003490008 นางสาวรัตนาวดี สิงภิรมย์ บัญชีบัณฑิต
1318 56003490072 นางสาวรุ่งทิวา สวยกลาง บัญชีบัณฑิต
1319 58003490079 นางสาวรุ่งนภา โกปัก บัญชีบัณฑิต
1320 58003490036 นางสาววรรณนภา ภุมรินทร์ บัญชีบัณฑิต
1321 58003490041 นางสาววรรณวิศา พุทธรักษ์ บัญชีบัณฑิต
1322 58003490021 นางสาววราภรณ์ โพธิ์สวัสดิ์ บัญชีบัณฑิต
1323 57023490099 นางสาววิกานดา แสงรัตน์ บัญชีบัณฑิต
1324 58023490091 นางสาววิรัลยุพา จันทร์เล็ก บัญชีบัณฑิต
1325 58023490144 นางสาววิไลวรรณ สำเภาทอง บัญชีบัณฑิต
1326 57023490005 นางสาวศรัณยภัคร บุญมา บัญชีบัณฑิต
1327 58003490071 นางสาวศรุตา มุ่งดำเนินกิจ บัญชีบัณฑิต
1328 58003490010 นางสาวศิริลักษณ์ สุพรรณสิงห์ บัญชีบัณฑิต
1329 58023490029 นางสาวศุธิตา วงษ์อุดม บัญชีบัณฑิต
1330 58003490042 นายศุปกิจ แม้นนิล บัญชีบัณฑิต
1331 58003490059 นางสาวสโรชา หงษ์ทอง บัญชีบัณฑิต
1332 58003490054 นางสาวสายธาร จันทร์ดอกรัก บัญชีบัณฑิต
1333 58023490126 นางสาวสิดาภา คุ้มวงศ์ บัญชีบัณฑิต
1334 58003490044 นางสาวสุดารัตน์ เทียนดำ บัญชีบัณฑิต
1335 58003490030 นางสาวสุธาทิพย์ อริยาเมธี บัญชีบัณฑิต
1336 58023490130 นางสาวสุธาทิพย์ อินธิแสน บัญชีบัณฑิต
1337 58023490096 นางสาวสุนิสา ดำสอาด บัญชีบัณฑิต
1338 57023490057 นางสาวสุปราณี ไพรเจริญ บัญชีบัณฑิต
1339 58023490095 นางสาวสุภาพรรณ บัวเจริญ บัญชีบัณฑิต
1340 58023490036 สิบตำรวจตรีหญิงสุภาภรณ์ พันธุ์พืช บัญชีบัณฑิต
1341 58003490064 นายสุรศักดิ์ กิ่งจันทร์ บัญชีบัณฑิต
1342 58023490122 นางสาวสุวนันท์ โกศิลทร์ บัญชีบัณฑิต
1343 58003490002 นางสาวสุวิสา ลาบึง บัญชีบัณฑิต
1344 58023490149 นางสาวหทัยรัตน์ กรมถิน บัญชีบัณฑิต
1345 58023490142 นางสาวอังคณา ลิ้มรั้ว บัญชีบัณฑิต
1346 58003490057 นางสาวอัจนา คำมูล บัญชีบัณฑิต
1347 55003490067 นางสาวอัญชนา อ่อนหล้า บัญชีบัณฑิต
1348 58003490062 นางสาวอาริยาพร พลายคง บัญชีบัณฑิต
1349 58023490127 นางสาวอารียา ยังพิทักษ์ บัญชีบัณฑิต
1350 58003490056 นางสาวอุทัยรัตน์ บุญนาม บัญชีบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
1351 58003341009 นางสาวกชกร ธงชัย นิเทศศาสตรบัณฑิต
1352 58003341006 นายกฤษฎา ทองมาก นิเทศศาสตรบัณฑิต
1353 58003341011 นางสาวกาญจนา สำอางค์อินทร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต
1354 58003341069 นางสาวจริยา พ่วงแพ นิเทศศาสตรบัณฑิต
1355 58003341023 นายเจตรินทร์ พรมศิริ นิเทศศาสตรบัณฑิต
1356 58003341004 นางสาวเจนจิรา จันทนิยม นิเทศศาสตรบัณฑิต
1357 58003341031 นางสาวชไมพร ทิพรอด นิเทศศาสตรบัณฑิต
1358 58003341054 นางสาวชัชชญา จรบุรมย์ นิเทศศาสตรบัณฑิต
1359 58003341026 นางสาวชุรีกร เรืองสวัสดิ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต
1360 58003341068 นางสาวณัฐฐิรา ศรีแดง นิเทศศาสตรบัณฑิต
1361 58003341067 นายณัฐดนัย สักกทัตติยกุล นิเทศศาสตรบัณฑิต
1362 58003341044 นายณัฐพล นุ่มเจริญ นิเทศศาสตรบัณฑิต
1363 57003341010 นางสาวดวงพร วงค์นะที นิเทศศาสตรบัณฑิต
1364 58003341073 นายนครินทร์ ใจซื่อ นิเทศศาสตรบัณฑิต
1365 58003341078 นางสาวนาฏยา ร่มโพธิ์ทอง นิเทศศาสตรบัณฑิต
1366 58003341049 นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์ทอง นิเทศศาสตรบัณฑิต
1367 58003341032 นายปฏิวัติ ทองอ่อน นิเทศศาสตรบัณฑิต
1368 58003341001 นายปฐมพร แสงสว่าง นิเทศศาสตรบัณฑิต
1369 58003341042 นายปิยมินทร์ เรืองรักษา นิเทศศาสตรบัณฑิต
1370 58003341024 นายปิยะ สุขาล นิเทศศาสตรบัณฑิต
1371 58003341025 นางสาวพรพิมล โมรา นิเทศศาสตรบัณฑิต
1372 58003341007 นายพีรณัฐ จันทร์แดง นิเทศศาสตรบัณฑิต
1373 58003341065 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐ์คล้อย นิเทศศาสตรบัณฑิต
1374 58003341079 นางสาวภัคจิรา เล็กเลิศลบ นิเทศศาสตรบัณฑิต
1375 58003341003 นางสาวมาลีวรรณ บุญมา นิเทศศาสตรบัณฑิต
1376 57003341024 นางสาวรัชฎาภรณ์ บังเกิดสุข นิเทศศาสตรบัณฑิต
1377 58003341010 นายรัชพล ธนภัทน์พรพงศ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต
1378 58003341008 นางสาวรุจิรา บัวป้อง นิเทศศาสตรบัณฑิต
1379 58003341046 นางสาวลักษมี จิตอาษา นิเทศศาสตรบัณฑิต
1380 58003341059 นางสาวศศิธร สังสะโอภาศ นิเทศศาสตรบัณฑิต
1381 58003341082 นางสาวศศิวิมล พฤฒิสาร นิเทศศาสตรบัณฑิต
1382 58003341019 นางสาวศิรประภา ไพรีพินาศ นิเทศศาสตรบัณฑิต
1383 58003341055 นางสาวสงกรานต์ คำหล้า นิเทศศาสตรบัณฑิต
1384 58003341038 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ทับทิม นิเทศศาสตรบัณฑิต
1385 58003341074 นางสาวสุธิดา ทองใบ นิเทศศาสตรบัณฑิต
1386 58003341080 นายหัติญาภรณ์ จันทสุข นิเทศศาสตรบัณฑิต
1387 58003341015 นายอชิรญาณ์ เรืองหิรัญ นิเทศศาสตรบัณฑิต
1388 58003341021 นายอรรถพล ศรีวิไล นิเทศศาสตรบัณฑิต
1389 58003341012 นายอรุณรัชช์ แพทย์พิบูลย์ นิเทศศาสตรบัณฑิต
1390 58003341030 นายอาทิตย์ รอดพิทักษ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต อันดับ 1
1391 58003491069 นางสาวเกศมณี กลิ่นขำ บริหารธุรกิจบัณฑิต อันดับ 1
1392 58003491075 นางสาวเสาวนีย์ สิงห์แสงอ่อน บริหารธุรกิจบัณฑิต อันดับ 1
1393 58003405082 นายวุฒิพงษ์ ตุ้มวิจิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต อันดับ 1
1394 58003492052 นายสุริยา เทียมทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต อันดับ 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต อันดับ 2
1395 58003405137 นางสาวทัศนีย์ รัตนวิทย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต อันดับ 2
1396 58003405144 นายเนติพงษ์ เล็กศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต อันดับ 2
1397 58023405110 นางสาวสิริพร แต่เจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต อันดับ 2
1398 58003405105 นางสาวรวิวรรณ ปั้นประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต อันดับ 2
1399 58003498068 นางสาวนฤมล วิศววิสุทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต อันดับ 2
1400 58003491078 นางสาวสุวรีย์ สุขคง บริหารธุรกิจบัณฑิต อันดับ 2
1401 58003492007 นางสาวธิดารัตน์ แซ่คู บริหารธุรกิจบัณฑิต อันดับ 2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
1402 58003492035 นางสาวกนกพร ยิ่งรุ่งเรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1403 58003491012 นางสาวกนกวรรณ จั่นพิมล บริหารธุรกิจบัณฑิต
1404 58003491014 นางสาวกนกวรรณ ช้างสุวรรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1405 58003405017 นางสาวกนกวรรณ ธรรมรักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1406 58023405227 นางสาวกนกวรรณ บัณฑุเจษฎา บริหารธุรกิจบัณฑิต
1407 58003405027 นางสาวกนกวรรณ บุพศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1408 58023405233 นางสาวกมลชนก ยศยิ่งยง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1409 58003491046 นางสาวกรรณิการ์ วงษ์งาม บริหารธุรกิจบัณฑิต
1410 57003491040 นายกฤษณะ วัฒนะน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต
1411 58003405033 นายกฤษณะ อึ่งแดง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1412 58003498023 นางสาวกฤษติยากรณ์ สิงห์โตศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1413 58003491061 นางสาวกวินทรา ชื่นนิยม บริหารธุรกิจบัณฑิต
1414 58003491066 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ประมวล บริหารธุรกิจบัณฑิต
1415 58023405241 นางสาวกัลธ์ยกรณฑ์ สุวรรณพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1416 58003405014 นางสาวกัลยาณี งามแฉล้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต
1417 58003405038 นางสาวกัลยารัตน์ วัฒนสินธุ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1418 58003491090 นางสาวกาญจนา แว่นศิลา บริหารธุรกิจบัณฑิต
1419 58003491085 นางสาวกาญจนา สงนอก บริหารธุรกิจบัณฑิต
1420 58003491064 นายกิตติศักดิ์ พวงศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
1421 58003491083 นางสาวกุลนภา สุรินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1422 58023405253 นางสาวเกตวดี นวลจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1423 58023405237 นางสาวเกตุสุดา แก้วสุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1424 58023405251 นางสาวเกศแก้ว ปลื้มถนอม บริหารธุรกิจบัณฑิต
1425 58003491042 นางสาวเกศริน สารพัน บริหารธุรกิจบัณฑิต
1426 59003498029 นางสาวแก้วสรณีย์ ยะหัตตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1427 58003405107 นางสาวขวัญชนก พรมปัญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
1428 58003405068 นางสาวขวัญภิรมย์ ละลง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1429 58003405024 นางสาวจรินธร โลสันตา บริหารธุรกิจบัณฑิต
1430 58023405238 นางสาวจริยา เพ็ชรไฝ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1431 58003492027 นางสาวจรีรัตน์ ร้อยจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1432 55123498005 นายจักรกฤษณ์ หริพงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1433 58003498041 นายจักรพันธ์ เจียระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1434 58023405083 นางสาวจันทร์ทิพย์ ท้วมหร่าย บริหารธุรกิจบัณฑิต
1435 56243405401 นางสาวจันทิรา โอ่งทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1436 58003405001 นางสาวจารุวรรณ วันทวี บริหารธุรกิจบัณฑิต
1437 58003405089 นายจารุวิทย์ ศรีสมัย บริหารธุรกิจบัณฑิต
1438 57023405204 นายจิตติพันธ์ ปัญญาเลิศศรัทธา บริหารธุรกิจบัณฑิต
1439 58003491065 นางสาวจินดามณี หาญสงคราม บริหารธุรกิจบัณฑิต
1440 58023405137 นางสาวจิราภร กรอบเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1441 58003492047 นายจิรายุ ปัญญาเลิศ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1442 57023405428 นางสาวจิราวรรณ วรชุน บริหารธุรกิจบัณฑิต
1443 58023405125 นายจีระพงษ์ แจ่มไพบูลย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1444 58003491060 นางสาวจุฑาพร สวัสดิพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1445 58003405046 นางสาวจุฑามาศ คงปัญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
1446 58023405312 นางสาวจุฑามาส นาคศรีสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต
1447 58003405019 นางสาวจุรีพร พัญญะ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1448 58003491106 นางสาวจุฬารัตน์ สุริวรรณโน บริหารธุรกิจบัณฑิต
1449 57023405256 นางสาวจุฬาลักษณ์ สื่อเสาวลักษณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1450 58023405200 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา จุลหุ่น บริหารธุรกิจบัณฑิต
1451 58003405007 นางสาวเจษอาภา เข็มทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1452 54003498055 นายฉัตรชัย สร้อยสระคู บริหารธุรกิจบัณฑิต
1453 58003405021 นางสาวชนชนก มงคลรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1454 58003405140 นางสาวชนนิกานต์ เอมเปีย บริหารธุรกิจบัณฑิต
1455 58003492011 นางสาวชนรดา จิตสำราญ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1456 58003492015 นางสาวชนานาง ทองคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1457 58023405224 นางสาวชนาพร เอี่ยววิบูลธนกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1458 58003405085 นายชนินทร์ พบดี บริหารธุรกิจบัณฑิต
1459 57003498061 นางสาวชนิสรา พ่วงศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
1460 58003405132 นางสาวชรัชฎากร ศรีพิพัฒน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1461 58003405064 นายชัยชนะ ค้าไกล บริหารธุรกิจบัณฑิต
1462 58003405121 นางสาวชาลิณี สุขสวัสดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1463 57003405146 นายชิตพล พูลพิพัฒน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1464 58003405095 นางสาวฐิติรัตน์ รัตนสมบัติ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1465 55003405174 นางสาวฐิติวรดา สังวิศิษฎ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1466 58003491108 นางสาวณัชชา น้อยประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1467 58003491016 นางสาวณัชชา ไวยเวทย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1468 58003498021 นายณัชพล อุทัยศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
1469 58003405079 นางสาวณัฏฐกานต์ ทับถม บริหารธุรกิจบัณฑิต
1470 58003491002 นางสาวณัฐชยา น้อยสุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1471 58003491039 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า บริหารธุรกิจบัณฑิต
1472 57003498021 นายณัฐพงศ์ ศิริปักมานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1473 58003405058 นายณัฐพล นาแพง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1474 57003498051 นายณัฐพล แพนลา บริหารธุรกิจบัณฑิต
1475 58003491010 นายณัฐภัทร บุญชู บริหารธุรกิจบัณฑิต
1476 58003405094 นายณัฐวุฒิ จอกแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต
1477 58003405136 นายณัฐวุฒิ เดชศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1478 58003491028 นางสาวณิชาภัทร โอ่วเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1479 58003498064 นายดนัยฉัตร เรืองเดช บริหารธุรกิจบัณฑิต
1480 58003405116 นางสาวดวงกมล นวลฉวี บริหารธุรกิจบัณฑิต
1481 58003491018 นางสาวดวงกมล อยู่สบาย บริหารธุรกิจบัณฑิต
1482 58003491076 นายธนบัตร สงสะนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1483 58003498063 นายธนพนธ์ พลรักษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
1484 58003492008 นายธนพัฒน์ เทศศรีเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1485 58003405015 นางสาวธนภรณ์ รังสินธุ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1486 58003405055 นายธนวัฒน์ โชตนา บริหารธุรกิจบัณฑิต
1487 58003492022 นายธนวัฒน์ ลือโรจน์วงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1488 58003492031 นางสาวธมลวรรณ หุตะเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1489 58023405016 นางสาวธิดาทิพย์ มุดทยา บริหารธุรกิจบัณฑิต
1490 58003491092 นางสาวธิดารัตน์ เผือกบุญนาค บริหารธุรกิจบัณฑิต
1491 57003491124 นายธีรยุทธ พึ่งแสง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1492 55023405025 นางสาวนงลักษณ์ บุญเส็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1493 57003405022 นายนพรัตน์ ปัจฉิมนำ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1494 58003492032 นางสาวนริศรา อินทร์แบน บริหารธุรกิจบัณฑิต
1495 58003491013 นายนักพรต นิตยะสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต
1496 58023498025 นายนัฐพล บุตะวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1497 58003492021 นายนัทธพงค์ ทับประทุม บริหารธุรกิจบัณฑิต
1498 58003491094 นางสาวนารีรัตน์ กงไกรราช บริหารธุรกิจบัณฑิต
1499 58003492044 นางสาวนารีรัตน์ พิทักษ์วงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1500 58023405107 นางสาวนารีรัตน์ สิทธิสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต
1501 58023498067 นางสาวน้ำฝน ตรุษจา บริหารธุรกิจบัณฑิต
1502 58003405091 นางสาวน้ำฝน ใหม่จันทร์ทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1503 58003498061 นางสาวน้ำฝน อุ่นวิจิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต
1504 58023405078 นางสาวนิจนารี มีอินถา บริหารธุรกิจบัณฑิต
1505 58003405045 นางสาวนิภาวรรณ หลั่งสิโย บริหารธุรกิจบัณฑิต
1506 57003405013 นางสาวนิลเนตร น้อยเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1507 57023405478 นางสาวนิลเนตร ศรีจินดา บริหารธุรกิจบัณฑิต
1508 58003405005 นางสาวนิศาชล แต้เจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1509 58003405070 นางสาวนิสา ตันเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1510 58023405217 นางสาวนิอร อ่ำประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1511 58003491036 นางสาวนุชจรินทร์ แสงจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1512 58003405115 นางสาวนุชจรี พุทธทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1513 57023498034 นางสาวนุชจารีย์ สร้อยนวม บริหารธุรกิจบัณฑิต
1514 58023405056 นายบรรพต ปรีชญานาท บริหารธุรกิจบัณฑิต
1515 58003405035 นางสาวบุษกร สุขอินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1516 58003491007 นางสาวเบญจพร บุญต่อ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1517 58003405018 นางสาวเบญจมาศ มุลศร บริหารธุรกิจบัณฑิต
1518 58003492046 นายปฏิภาณ ผาสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต
1519 58023405250 นางสาวปทุม สุขนาแซง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1520 58003405090 นายปรวรรณ พลอยประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1521 58023405012 นางสาวประดับดาว ขาวแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต
1522 57023405485 นางสาวประภัสสร ก๊วยเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1523 58023405176 นายประภาส เดชเรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1524 57003498026 นายปริวัฒน์ รัตนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1525 58003498008 นายปรีชา เชยชม บริหารธุรกิจบัณฑิต
1526 58023405288 นางสาวปัญญาพร คงช่วย บริหารธุรกิจบัณฑิต
1527 58003491005 นางสาวปาณิศา ตรีธัชพร บริหารธุรกิจบัณฑิต
1528 58023405218 นางสาวปิยฉัตร เพชรจิตต์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1529 58003491033 นางสาวปิยนันท์ ชนะภูมิ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1530 58003491111 นายปิยวัฒน์ ปิยะกุลดำรง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1531 58023405295 นางสาวปิยะวรรณ ตรีดิลก บริหารธุรกิจบัณฑิต
1532 58003491073 นางสาวปิยาภรณ์ ไก่แก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต
1533 58003492010 นางสาวปูชิดา อันทะมะโน บริหารธุรกิจบัณฑิต
1534 57003405045 นายพงศกร แก้ววิเศษ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1535 58003405108 นายพงษ์ดนัย กลีบเมฆ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1536 58003405077 นายพชร พงศาปาน บริหารธุรกิจบัณฑิต
1537 59003498001 นางสาวพนัชกร แสงทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1538 58023405202 นายพรชัย มัสเยาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1539 58023405181 นางสาวพรนิภา ขุนพลกะวาท บริหารธุรกิจบัณฑิต
1540 58023405071 นางสาวพรพิมล ยิ่งถาวร บริหารธุรกิจบัณฑิต
1541 56003405188 นางสาวพรพิมล แสงระยับ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1542 55123498028 นายพลพิพัฒน์ เณรพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1543 58003492030 นายพลาธร วรรธนรียชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1544 58003405139 นางสาวพัชราพร เสริมนรา บริหารธุรกิจบัณฑิต
1545 58003405060 นางสาวพัชรินทร์ ราชนิยม บริหารธุรกิจบัณฑิต
1546 58023405247 สิบเอกหญิงพัชรี คำพาญาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1547 58003405006 นางสาวพัชรี จันทวี บริหารธุรกิจบัณฑิต
1548 58023405146 นางสาวพิชญ์ธนัน ดีเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1549 58023405097 นายพิชัย ขาวผ่อง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1550 57003491063 นายพิเชษฐ ฉำสมบูรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1551 58023405258 นางสาวพินญพัฒณ์ ชาญกอบเกียรติ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1552 58003405125 นางสาวพิราวรรณ อินทร์ณรงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1553 58003492043 นางสาวพิไลพร ภูวาดสาย บริหารธุรกิจบัณฑิต
1554 58003405052 นายพิษณุ สุมาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต
1555 58003498005 นายพีรพล สุวรรณกูล บริหารธุรกิจบัณฑิต
1556 57003491116 นายพีรศักดิ์ ชำนาญเกษตร บริหารธุรกิจบัณฑิต
1557 57003405167 นางสาวพูนสุข จั่นแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต
1558 58003405026 นางสาวเพชรน้ำทิพย์ ทรัพย์สิน บริหารธุรกิจบัณฑิต
1559 58003492041 นางสาวเพชรีพร หงษ์คำ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1560 57003491070 นางสาวแพรทอง เปรี่ยมงูเหลือม บริหารธุรกิจบัณฑิต
1561 58003491072 นางสาวแพรวพรรณ พัดจ้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต
1562 58003405041 นางสาวแพรวพรรณ วิงวอน บริหารธุรกิจบัณฑิต
1563 58023405261 นายไพรวรรณ ขำยวง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1564 58023405121 นางสาวไพรินทร์ แจ้งจำรัส บริหารธุรกิจบัณฑิต
1565 58003405043 นางสาวภัตราพร มาลัยรักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1566 58003491087 นางสาวภัทรภรณ์ โกศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1567 58003405040 นางสาวภัทรวดี กันหะ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1568 58003491112 นางสาวภัทรวดี เกตุสุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1569 58003491019 นางสาวภัสส์ศา สมบัติ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1570 57023405477 นายภากร แก่นประกอบ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1571 58003405032 นางสาวภาคินี เจริญศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1572 58003405065 นายภาณุมาศ เอี่ยมพินิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1573 57003405158 นายภุชงค์ โสภณแพทย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1574 58003405141 นายภูธร กันนิกา บริหารธุรกิจบัณฑิต
1575 58003491049 นางสาวมาลัยทิพย์ คันธะมาตย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1576 58003491044 นางสาวเมทิรา แสวงผล บริหารธุรกิจบัณฑิต
1577 55123405158 นางสาวเมธาวี สุขเกษม บริหารธุรกิจบัณฑิต
1578 58003492048 นายเมธิชัย ศรีมาวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1579 58003405134 นางสาวเมวิยา คำลือ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1580 57003405135 นายยศธร อาจวิชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต
1581 58003405010 นางสาวยุพา ศรีตระเวร บริหารธุรกิจบัณฑิต
1582 58023405117 นางสาวยูถิกา ขันทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1583 58003405049 นางสาวรจนา นาดี บริหารธุรกิจบัณฑิต
1584 58023405112 นายรณชัย คงขาว บริหารธุรกิจบัณฑิต
1585 58003498074 นางสาวรวีวรรณ เมธสาร บริหารธุรกิจบัณฑิต
1586 58023405045 นางสาวรัชดาพร สีหานู บริหารธุรกิจบัณฑิต
1587 58003405101 นางสาวรัชดาภรณ์ ธรรมสถิต บริหารธุรกิจบัณฑิต
1588 58023405223 นางสาวรัชนีกร เที่ยงเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1589 58003405039 นางสาวรัตนาภรณ์ จุลกลาง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1590 58023405183 นางสาวรัลล์ลิล คำเกิด บริหารธุรกิจบัณฑิต
1591 58003491050 นางสาวรุ่งรัตน์ ลิ่มเชย บริหารธุรกิจบัณฑิต
1592 58023405254 นางสาวรุ่งอรุณ ความดี บริหารธุรกิจบัณฑิต
1593 58003491099 นายเรวัฒน์ แซ้เฮ้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1594 58023405286 นางสาวลลิตา ฉิมพาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต
1595 58003492033 นายลิขิต คล้อลมัย บริหารธุรกิจบัณฑิต
1596 59003498034 นางสาววนิดา พึ่งเกษม บริหารธุรกิจบัณฑิต
1597 57003405011 นางสาววนิดา วันวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1598 58023405186 นางสาววนิศรา พรมวงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1599 58023405310 นางสาววรญา กัดดามัน บริหารธุรกิจบัณฑิต
1600 58003491097 นางสาววรดา วุฒิศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1601 58023498019 นายวรพงษ์ สุริยงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1602 58003491037 นางสาววรรณทิตา เกตุมณี บริหารธุรกิจบัณฑิต
1603 58003491093 นางสาววรรณภา สุธรรมวงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1604 58003405036 นางสาววรรธมณ ทองประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1605 58003405053 นางสาววรวรรณ เนียมบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1606 58003405059 นายวรัญญู ดีไทร บริหารธุรกิจบัณฑิต
1607 58003491008 นางสาววรินดา วิเศษธรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต
1608 58003498075 นายวัชรพงศ์ มูลมณี บริหารธุรกิจบัณฑิต
1609 58003498043 นางสาววัลยาภรณ์ เจดีย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1610 58003491095 นางสาววิชุดา เกตุแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต
1611 57023405192 นายวิทยา อินป้องแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต
1612 58003405088 นางสาววิภา ทามัน บริหารธุรกิจบัณฑิต
1613 58003405131 นางสาววิไลพันธ์ โยธัยหาญ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1614 58003405054 นายวุฒิฉัตร ยิ้มวาย บริหารธุรกิจบัณฑิต
1615 58003492006 นางสาวศรัณยา ปุญญะ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1616 58023405225 นางสาวศรินยา กิจสิพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1617 58003491079 นางสาวศศินภา เพียรพยุงพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1618 58003491001 นางสาวศศิวิมล ปิยเจริญเกียรติ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1619 58003498010 นางสาวศิราภรณ์ บาลสันเทียะ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1620 58023405311 นางสาวศิริพร นุ่มเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1621 58003491107 นางสาวศิริพร สุขสงเคราะห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1622 58023405214 นางสาวศิริพร อักษร บริหารธุรกิจบัณฑิต
1623 58003405012 นางสาวศิริรักษา นฤภัย บริหารธุรกิจบัณฑิต
1624 58003405028 นางสาวศิริลักษณ์ เอมโอด บริหารธุรกิจบัณฑิต
1625 58003405066 นางสาวสกุลนภา เกิดศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1626 58023405111 นายสถิตย์พร มหานุสิงห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1627 57023405378 นางสาวสมหญิง เอี่ยมสอาด บริหารธุรกิจบัณฑิต
1628 58023405282 นางสาวสมัย เหง้าพรมมินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1629 58003405128 นางสาวสโรชา ศรีขะโชติ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1630 57003405145 นายสหโชค จ้อยเจริญสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต
1631 58003491032 นายสหรัฐ ช้อยนิยม บริหารธุรกิจบัณฑิต
1632 58023405086 นายสันติ ประภักดี บริหารธุรกิจบัณฑิต
1633 58003405078 นางสาวสาวิตรี เกิดอยู่ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1634 58003491053 นายสิทธิพงษ์ บุญไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต
1635 58003405126 นายสิทธิศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1636 58003498011 นางสาวสิริพร มาเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1637 58003491011 นางสาวสิริรัตน์ บุญธีรานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1638 58023405109 นางสาวสิริวิมล ใหญ่กลาง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1639 57003498012 นางสาวสุกัญญา กาหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1640 58003405072 นางสาวสุกัญญา โรจนปรีดา บริหารธุรกิจบัณฑิต
1641 58023405213 นางสาวสุกัญญา อังศุมงคลกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต
1642 58023405199 นางสาวสุจิตรา แสงธูป บริหารธุรกิจบัณฑิต
1643 58003405086 นางสาวสุจิตราภรณ์ เนตรอำพร บริหารธุรกิจบัณฑิต
1644 58003491071 นางสาวสุชญา แสงสว่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1645 58023405226 นางสาวสุชาดา นุตตานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1646 58003491082 นางสาวสุชาดา มีสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต
1647 58003492049 นางสาวสุทจิตรา บูรณเจริญกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1648 58003498003 นางสาวสุทธิดา อุทธวงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1649 58003491088 นางสาวสุทิตา วรรษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
1650 58003492019 นายสุธางค์ รอดภัย บริหารธุรกิจบัณฑิต
1651 58003492051 นางสาวสุธาทิพย์ สุขศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
1652 58003492023 นางสาวสุธาสินี แย้มยิ้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต
1653 58003405037 นางสาวสุนันทา คงเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1654 58003491109 นางสาวสุนันทา ชุ่มชูจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1655 58003405096 นางสาวสุนิตตา จันทร์แดง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1656 58003491021 นางสาวสุนิตา เชื้อหอม บริหารธุรกิจบัณฑิต
1657 58023405182 นางสาวสุนิสา คุ้มสังข์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1658 58023405231 นางสาวสุนิสา ผสมสี บริหารธุรกิจบัณฑิต
1659 58003405029 นางสาวสุนิสา ภิญโญยง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1660 58003491029 นางสาวสุพรรษา วิลาศ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1661 58003491003 นางสาวสุพัตรา สุริยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1662 58023405173 นางสาวสุภาพร ทองคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1663 58023405242 นางสาวสุภาพร ยศโชติ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1664 58023498015 นางสาวสุภาภรณ์ มนตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
1665 58003491034 นางสาวสุภาวดี แจ่มสร้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต
1666 58003405122 นางสาวสุภาวดี นันทวิสิทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1667 58003405009 นางสาวสุภาวดี ฟุ้งโล่ห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1668 58023405124 นางสาวสุภาวรรณ์ แรกข้าว บริหารธุรกิจบัณฑิต
1669 58003491020 นางสาวสุมินตรา เจริญสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต
1670 58003498029 นางสาวสุริชฌา กุศลมหาโชค บริหารธุรกิจบัณฑิต
1671 58023405229 นางสาวสุรีย์พร สีม่วง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1672 58003405044 นางสาวสุรีย์วรรณ ภู่อร่าม บริหารธุรกิจบัณฑิต
1673 58003498067 นางสาวสุวรรณวารี ศุภธรรมนิตย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1674 58023405260 นางสาวสุวัฒนาวดี อับดิน บริหารธุรกิจบัณฑิต
1675 57003405134 นายสุวัตถิ์ ทองไพจิตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1676 58023405298 นางสาวสุวิสา พยามาตร บริหารธุรกิจบัณฑิต
1677 58003498018 นางสาวเสาวดี จูเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1678 58003405111 นางสาวเสาวนีย์ แพงแพน บริหารธุรกิจบัณฑิต
1679 58003405149 นางสาวเสาวลักษณ์ จั่นจำรัส บริหารธุรกิจบัณฑิต
1680 58023405198 นางสาวเสาวลักษณ์ ริดเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต
1681 58003491017 นางสาวเสาวลักษณ์ วชิรวิทยากร บริหารธุรกิจบัณฑิต
1682 58003498070 นางสาวโสภิดา จูเปีย บริหารธุรกิจบัณฑิต
1683 58003491074 นางสาวหทัยมาศ ศรีสวรรค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1684 58003405004 นางสาวหนึ่งฤทัย บินสอั๊ด บริหารธุรกิจบัณฑิต
1685 58023405184 นางอชิรญาณ์ ชลูด บริหารธุรกิจบัณฑิต
1686 56203405121 พันจ่าเอกอดิเทพ ศรีชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1687 58023405036 นางสาวอนงค์นาถ พืชพันธ์ไพศาล บริหารธุรกิจบัณฑิต
1688 57023405387 นางสาวอนันตญา ใหม่โสภา บริหารธุรกิจบัณฑิต
1689 58003491067 นายอโนชา ชูญาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1690 58003492012 นางสาวอโนชา ชูทับทิม บริหารธุรกิจบัณฑิต
1691 58003491098 นางสาวอภิชญา ควรประกอบกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1692 58003491045 นางสาวอภิชญา ประยงค์เพ็ชร บริหารธุรกิจบัณฑิต
1693 58003405003 นางสาวอภิญญา ใจดี บริหารธุรกิจบัณฑิต
1694 58003405013 นางสาวอภิญญา นนธิสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต
1695 58003405020 นางสาวอภิญญา พลายแสง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1696 58003491056 นายอภิวัฒน์ แสนจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1697 58023405285 นางสาวอมรรัตน์ นิลโพธิ์ทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1698 58003492013 นางสาวอมรรัตน์ สมนึก บริหารธุรกิจบัณฑิต
1699 58023405321 นางสาวอมรลักษณ์ บุญทวี บริหารธุรกิจบัณฑิต
1700 58003405075 นางสาวอรทัย สินสุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1701 58003405022 นางสาวอรษา สมเงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต
1702 58023405289 นางสาวอรอนงค์ เลินไธสง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1703 58003491084 นางสาวอริสา ไทยเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1704 58003491062 นางสาวอัจจิมา เปรมวินัย บริหารธุรกิจบัณฑิต
1705 58023405297 นางสาวอัจฉรา กองทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต
1706 58023405210 นางสาวอัญชลี บุญชัยศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
1707 58023498051 นางสาวอัมพร พิณแพทย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1708 58003405069 นายอัศวิน เอี่ยมละออ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1709 58003492025 นางสาวอาธิตา ขจร บริหารธุรกิจบัณฑิต
1710 58003491026 นายอายุทัย ด่านประชุม บริหารธุรกิจบัณฑิต
1711 58023498008 นางสาวอารยา ทรัพย์มนูทวี บริหารธุรกิจบัณฑิต
1712 58023405133 นางสาวอำพร นาคเกิด บริหารธุรกิจบัณฑิต
1713 58003405074 นางสาวอุทุมพร รอดนิล บริหารธุรกิจบัณฑิต
1714 58003405123 นางสาวอุทุมพร แสงภูคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1715 58023405222 นางสาวอุบลวรรณ ปรีชารัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1716 58003405113 นางสาวอุบลวรรณ วทัญญุตานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
1717 54023305071 นายเอกธนพัฒน์ ใยบัว บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1 54027377009 นายเฉลิมเกียรติ จอมแก้ว ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2 58027377007 นายทวีวัฒน์ จิตติเวทย์กุล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
3 57027377013 นางสาวธนัญญา รุ่งเรือง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
4 54027377007 นางสาวเพ็ญนภา หัสรังค์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
1 56025176010 นางสาวกมลณรัตน์ ทรัพย์ประกอบ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2 59025114016 นางจินตนา ยนต์ศิริ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
3 56025114012 นายชัยรัตน์ พงษ์ศิริ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
4 59025114006 นางสาวชิดกมล ยะสุรินทร์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
5 59025114021 นางสาวณัฐธิญา กับปุลาวัลย์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
6 60025114007 นางสาวทิศากร กลิ่นบุบผา ครุศาสตรมหาบัณฑิต
7 57025114006 นายบุญคิด หง้าฝา ครุศาสตรมหาบัณฑิต
8 60025114018 นางสาวพรนิภา กัญญาหัตถ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
9 56025176018 นางสาวพรเพ็ญ ศรีเกษม ครุศาสตรมหาบัณฑิต
10 60025114002 นายภัลลพ สุขพราย ครุศาสตรมหาบัณฑิต
11 55025153007 นางสาวมัทนา ชาญกิจ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
12 56025114028 นายยิ่งยศ เปรมฤดีปรีชาชาญ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
13 59025114001 นางสาววาริน แซ่ตู ครุศาสตรมหาบัณฑิต
14 59025114010 นางศวัสมน แป้นทิม ครุศาสตรมหาบัณฑิต
15 56025114016 นางสุดาวรรณ ยังให้ผล ครุศาสตรมหาบัณฑิต
16 59025114019 นางสาวสุมาลี สะโรบล ครุศาสตรมหาบัณฑิต
17 60025114009 นายอภิชาติ อนุกูลเวช ครุศาสตรมหาบัณฑิต
18 60025114013 นายเอกราช เจริญสวัสดิ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
19 56025362035 ร้อยตำรวจเอกชาญณรงค์ พุทธิพงษ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
20 58025362034 พันจ่าเอกถาวร วิงวอน รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
21 58025362015 นายภูมินทร์ ตุ่มไทยสาคร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
22 56025362002 นางสาวอรุณี ละมั่งทอง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
23 56025161008 นายบรรณพ นภบุตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
24 57025269002 นายปกรณ์ แสนจิตต์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
25 57025269013 ร้อยเอกหญิงภัทริน เชนะโยธิน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
26 57025269003 นายมงคล เหล่าวราพันธุ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
27 57025269007 นางสาววราภรณ์ ขมพานิช วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
28 57025269011 นางสาวอริษา แซ่โค้ว วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
29 56025395025 นางสาวชรินทร เขียวจันทร์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
30 58025395003 นายณัฐกานต์ จันทราภิรมย์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
31 58025395016 นายธนาพัฒน์ กฤตนนท์พงศ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
32 55025395017 นางสาววราภรณ์ จันทร์ศรี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
33 58025395014 นายสิทธิกร พันศิริ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
34 56025395006 นายอานนท์ เสนาวงษ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
35 56025395007 นางอารยา สิงห์เดช บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ☎ ติดต่อ โทร. (038)535116, (038)810274
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::