หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัคร ▤ คำร้องต่างๆ ₪ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ▦ ปฏิทินวิชาการ ❁ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
:: รายละเอียดเนื้อหาข่าว
การพ้นสภาพนักศึกษาภาคปกติ เพิ่มเติม
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน