rru admission

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ADMISSION 2017

เงื่อนไขการสมัครออนไลน์เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ขอให้ส่งหลักฐาน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดใบสมัครจากประกาศพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ติดรูปถ่าย พร้อมหลักฐาน ดังนี้ ใบรายงานผลการเรียน/วุฒิการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งภายในวันที่ 10 ก.พ. 2560 จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก ( » ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก « )
2. สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินค่าสมัครกับธนาคาร (สลิปการโอนเงินหรือใบเสร็จที่ธนาคารออกให้)
3. จ่าหน้าซองถึง "หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000"
หมายเหตุ หากไม่ส่งเอกสารที่กำหนดให้ครบจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์และไม่มีสิทธิ์สอบ
กำหนดการรับสมัคร
ยังไม่ถึงกำหนดการรับสมัครออนไลน์