rru admission

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ADMISSION 2018

เงื่อนไขการสมัครออนไลน์เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ดำเนินการ ดังนี้

1. ดาวน์โหลดใบสมัครจากประกาศพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ติดรูปถ่าย พร้อมหลักฐาน ดังนี้ ใบรายงานผลการเรียน/วุฒิการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
( » ดาวน์โหลดรายละเอียดสาขาวิชาและคุณสมบัติ คลิก « )
2. สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินค่าสมัครกับธนาคาร (สลิปการโอนเงินหรือใบเสร็จที่ธนาคารออกให้)
3. ให้นำส่งเอกสารข้อ 1 และ ข้อ 2 พร้อมแฟ้มสะสมงานด้วยตนเองในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 เป็นต้นไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในเมือง
กำหนดการรับสมัคร
กรอกใบสมัครแบบออนไลน์
ปีการศึกษา 2561
►► คลิกที่นี่ ◄◄