กำหนดการรับสมัคร
คณะ วันรับสมัคร ประกาศ
รายชื่อผู้สมัคร
สอบข้อเขียน ประกาศผล
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อ
คณะครุศาสตร์ 30 ม.ค. 2563 ถึง 25 มี.ค. 2563 30 มี.ค 2563 1 เม.ย. 2563 2 เม.ย. 2563 3 เม.ย. 2563 17 เม.ย. 2563
คณะ วันรับสมัคร ประกาศ
รายชื่อผู้สมัคร
สอบข้อเขียน ประกาศผล
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อ
คณะอื่นๆ 30 ม.ค. 2563 ถึง 25 มี.ค. 2563 30 มี.ค 2563 ไม่มี ไม่มี 3 เม.ย. 2563 17 เม.ย. 2563

หมายเหตุ สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคเช้าสอบข้อเขียนวิชาเอก/ภาคบ่ายสอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี ซึ่งกำหนดรายละเอียด ดังนี้

1. การรับสมัคร

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th/web_admis/app_form.php เท่านั้น

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลการสอบคัดเลือก/การรายงานตัว

ประกาศรายชื่อที่ เว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th/ รายละเอียดตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่🚨 หมายเหตุ

ข้อกำหนดการรับนักศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ต่อคน ต่อรอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร
ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Tel. (038)810274, (038)810301, (038)5354268, (038)500000 ต่อ 6400
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ copyright ©2017 design academic.rru.ac.th