กำหนดการรับสมัคร
วันรับสมัคร ประกาศ
รายชื่อผู้สมัคร
สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
29 พ.ค. 2563 ถึง 19 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2563 24 มิ.ย. 2563 26 มิ.ย. 2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี ซึ่งกำหนดรายละเอียด ดังนี้

1. การรับสมัคร

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th/web_admis/app_form.php เท่านั้น

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลการสอบคัดเลือก/การรายงานตัว

ประกาศรายชื่อที่ เว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th/ รายละเอียดตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่🚨 หมายเหตุ

ข้อกำหนดการรับนักศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ต่อคน ต่อรอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร
ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Tel. (038)535116, (038)810301, (038)5354268, (038)500000 ต่อ 6400
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ copyright ©2017 design academic.rru.ac.th