กำหนดการรับสมัคร
คณะ วันรับสมัคร ประกาศ
รายชื่อผู้สมัคร
สอบข้อเขียน ประกาศผล
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะครุศาสตร์ 27 มี.ค. 2563 ถึง 24 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563 26 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 28 พ.ค. 2563 1 มิ.ย. 2563
คณะ วันรับสมัคร ประกาศ
รายชื่อผู้สมัคร
สอบข้อเขียน ประกาศผล
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะอื่นๆ 27 มี.ค. 2563 ถึง 24 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563 ไม่มี ไม่มี 28 พ.ค. 2563 1 มิ.ย. 2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี ซึ่งกำหนดรายละเอียด ดังนี้

1. การรับสมัคร

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th/web_admis/app_form.php เท่านั้น

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลการสอบคัดเลือก/การรายงานตัว

ประกาศรายชื่อที่ เว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th/ รายละเอียดตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่🚨 หมายเหตุ

ข้อกำหนดการรับนักศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ต่อคน ต่อรอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร
ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Tel. (038)535116, (038)810301, (038)5354268, (038)500000 ต่อ 6400
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ copyright ©2017 design academic.rru.ac.th