หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบปฎิทินกิจกรรม ภาวะการมีงานทำ (job.rru)
รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (ขั้นตอน/เอกสาร)

ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มต้องนำมาในวันรายงานตัวเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

หากไม่มารายงานตัวในวันที่ 5 เมษายน 2560 ถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมนำใบจริงมาด้วย) 2+1 ใบ
4. ใบรายงานตัวนักศึกษาใหม่พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด1 นิ้ว 1 ใบ
5. ใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนจากธนาคาร 1 ใบ
6. แบบฟอร์มขอทำบัตรนักศึกษาของธนาคารกรุงไทย 1 ชุด

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel. (038)810274, (038)810301, (038)5354268, (038)500000 ต่อ 6400