หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัครนักศึกษา ▤ คำร้องต่างๆ ₪ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ▦ ปฏิทินวิชาการ ❁ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คณะครุศาสตร์

ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

ขอให้มารายงานตัวในวันที่ 27 เม.ย. 2560 เวลา 8.30-12.00
ที่ห้องส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมนำใบจริงมาด้วย) 2+1 ใบ
4. รูปถ่าย ขนาด1 นิ้ว 2 ใบ
5. ชำระค่าลงทะเบียนให้นำเงินสดมาชำระที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยประมาณ 8,000 บาท

หากไม่มารายงานตัวในวันที่ 27 เมษายน 2560 ถือว่าสละสิทธิ์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel. (038)810274, (038)810301, (038)5354268, (038)500000 ต่อ 6400