กำหนดการรับสมัคร
คณะ ช่วงรับสมัคร ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อ
คณะครุศาสตร์ 1 พ.ย. 2562 ถึง 14 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563
คณะ ช่วงรับสมัคร ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อ
คณะอื่นๆ 1 พ.ย. 2562 ถึง 14 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563 ไม่มี 22 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี ซึ่งกำหนดรายละเอียด ดังนี้

1. การรับสมัคร

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th/web_admis/app_form.php เท่านั้น

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลการสอบคัดเลือก/การรายงานตัว

ประกาศรายชื่อที่ เว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th/ รายละเอียดตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่🚨 หมายเหตุ

ข้อกำหนดการรับนักศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ต่อคน ต่อรอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร
ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Tel. (038)810274, (038)810301, (038)5354268, (038)500000 ต่อ 6400
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ copyright ©2017 design academic.rru.ac.th