รับสมัครเข้าศึกษา 📃หลักสูตร 📝ยื่นคำร้องออนไลน์ 💼ภาวะการมีงานทำ 📅ปฏิทินวิชาการ 👨‍🎓 ตรวจสอบคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
รายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนยที่ 1/2565
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ พบอาจารย์ประจำสาขาวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา และส่งใบรายงานตัว วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2 ห้องโชคอนันต์คู่มือการลงทะเบียนและพิมพ์ใบรายงานตัว   

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบ 9
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี่

...
 
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำหรับนักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษา วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้มาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนฯตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 น.สิ่งที่ต้องเตรียมมา 
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศรับเอกสารการสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้มาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนฯตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 น.

 
ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตารางเรียนภาคปกติ 1/2565 คลิก

...
 
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศรับเอกสารการสำเร็จการศึกษานักศึกษาครุศาสตร์ ที่มีวันสำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ให้มาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนฯในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ โดยแบ่งเป็นรอบดังนี้ โดยเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการ ...

 
การรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ภาคเรียนที่ 2/2564
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงมีมติมอบส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ในภาคเรียนที่ 2/2564 ให้แก่นักศึกษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มคำร้องและใบสำคัญรับเงินโดยลงชื่อด้วยลายมือจริงบนกระดาษเท่านั้น   

รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำหรับนักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2565 ให้มาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 น.สิ่งที่ต้องเตรียมมา1.ปากกา

 
ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2564 และ 1/2565
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ 3/2564 คลิก ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ 1/2565 คลิก

...
 
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

* สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องผ่านแบบฟอร์มเดิมและยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้ทำการติดหน่วยงานคลังตา ...

 
แบบตรวจสอบหนี้สิน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

...
 
การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ2. บัตรประจำตัวประชาชน3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

...
 
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่


...
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์