รับสมัครเข้าศึกษา 📃หลักสูตร 📝แบบฟอร์มคำร้อง 📅ปฏิทินวิชาการ 👨‍🎓 ตรวจสอบคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู รับเอกสารสำเร็จการศึกษา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีวันสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566ให้มาติดต่อขอรับเอกสารที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ในวันที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการสิ่งที่ต้องเตรียมมาเพื่อติดต่อขอรั ...

 
รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญตรี ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2566
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดอ่านก่อนสมัคร คลิกสมัครเรียน คลิก

...
 
การรับสมัครภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2566
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เนื่องจากจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการเปิดทำการเรียนการสอน  ทางมหาวิยาลัยจึงขยายการรับสมัครออกไปในภาคเรียนที่ 3/2566 ผู้สมัครในเทอม 2/2566 ดูประกาศรับของเทอม 3/2566 ต่อไป

...
 
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบ 1
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดอ่านก่อนสมัคร คลิกสมัครเรียน คลิก

...
 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตารางเรียนภาคปกติ คลิกตารางเรียนภาคพิเศษ คลิก

...
 
การยื่นคำร้องขอรับปริญญาย้อนหลัง
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา และมีความประสงค์ที่จะเข้ารับย้อนหลังในปี 2567 ให้มาติดต่อยื่นคำร้องขอรับปริญญาย้อนหลังได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนและประมวลผล ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เท่านั้น ในวันที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการ

 
เอกสารที่ใช้รับใบปริญญาบัตร สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. บัตรประชาชน2. ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต (ถ้าทำหายใช้ใบรับรองคุณวุฒิแทนได้)3. หากให้บุคคลอื่นมารับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบมาด้วย

...
 
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่  16 สิงหาคม 2566 ให้มาติดต่อขอรับเอกสารที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.ในวันที่มหาวิทยาลัยฯเปิดทำการสิ่งที่ต้องเตรียมมาเพื่อติดต่อขอรับเอกสาร

 
ประกาศ ผลการยกเว้นรายวิชา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แจ้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่เข้ารับการศึกษาปีการศึกษา 2566 ที่ยื่นคำร้องขอยกเว้นรายวิชาให้มาติดต่อขอรับทราบผลการยกเว้นรายวิชา ที่งานทะเบียนและประมวลผล(ในเมือง) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานคลัง(ในเมือง) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566

...
 
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2566 ให้มาติดต่อขอรับเอกสารที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.ในวันที่มหาวิทยาลัยฯเปิดทำการสิ่งที่ต้องเตรียมมาเพื่อติดต่อขอรับเอกสาร