รับสมัครเข้าศึกษา 📃หลักสูตร 📝ยื่นคำร้องออนไลน์ 💼ภาวะการมีงานทำ 📅ปฏิทินวิชาการ 👨‍🎓 ตรวจสอบคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
ตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะวิทยาการจัดการ  รอการอัพเดทคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รอการอัพเดทคณะครุศาสตร์  รอการอัพเดท 

ชี้แจง การคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

...
 
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2564
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ภาคปกติ คลิก ภาคพิเศษ คลิก

...
 
ลงทะเบียนขอสำเร็จการศึกษาและตรวจสอบหนี้สิน ภาคเรียนที่ 1/2564
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลงทะเบียนขอสำเร็จการศึกษาและตรวจสอบหนี้สิน สำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30  ก.ย. 2564 ลงทะเบียนได้ที่ -> https://rruwelearn.co ...

 
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

* สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องผ่านแบบฟอร์มเดิมและยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้ทำการติดหน่วยงานคลังตา ...

 
ข้อมูลติดต่อสื่อสารรายคณะ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

...
 
ภาคพิเศษ รับคำร้องยกเว้นวิชาเรียน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาภาคพิเศษ เข้าภาคเรียนที่ 3/2563 ที่ส่งคำร้องขอยกเว้นวิชาเรียน สามารถมารับใบยกเว้นวิชาเรียนพร้อมชำระเงินได้ ที่งานทะเบียนและวัดผล

...
 
การเรียนการสอน ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

...
 
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2564
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

...
 
เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2564
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อ่านรายละเอียดก่อนสมัคร คลิก สมัคร คลิก

...
 
การส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

...
 
สำรวจปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงดำเนินการสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์โดย ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ร่วมให้ข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงประ ...

 
การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

...
 
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564 ตลิก

...
 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 16 มิถุนายน 2564 รับเอกสารจบได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สิ่งที่ต้องเตรียมมา บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ 

 
ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ -> คลิก

...
 
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์
โดย: กองพัฒนานักศึกษา

...
 
ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 ฉบับใหม่
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 คลิก ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/25 ...

 
นักศึกษาใหม่
โดย: กองพัฒนานักศึกษา

...
 
ประกาศพ้นสภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดคลิก

...
 
ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2563
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการ คลิกตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563 คลิก

...
 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 รับเอกสารจบได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป สิ่งที่ต้องเตรียมมา บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ ค ...

 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

รับเอกสารจบ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2563 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

นักศึกษารหัสตั้งแต่ 60 เป็นต้นไป โปรดอ่าน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การทดสอบความรู้ ความสามารถ และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คลิก

...
 
แบบตรวจสอบหนี้สิน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

...
 
การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ2. บัตรประจำตัวประชาชน3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

...
 
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่


...
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์