รับสมัครเข้าศึกษา 📃หลักสูตร 📝ยื่นคำร้องออนไลน์ 💼ภาวะการมีงานทำ 📅ปฏิทินวิชาการ 👨‍🎓 ตรวจสอบคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
:: รายละเอียดเนื้อหาข่าว
สำรวจปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564
เมื่อ: 7 มิถุนายน 2564 19:41:05 น. , โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงดำเนินการสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์

โดย ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ร่วมให้ข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป โดยเข้าทำแบบสำรวจได้ที่ http://bit.ly/rru-online-learning-survey