ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนยที่ 1/2565

ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ พบอาจารย์ประจำสาขาวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา และส่งใบรายงานตัว วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2 ห้องโชคอนันต์

คู่มือการลงทะเบียนและพิมพ์ใบรายงานตัว  คลิกที่นี่   ใบรายงานตัวติดรูปถ่ายให้เรียบร้อยและใช้สำเนาวุฒิที่สมัครเรียน 2 ฉบับ รับรองสำเนาเป็นเอกสารแนบ

ตรวจสอบรายชื่อ รหัสนักศึกษา รหัสกลุ่มเรียน คลิกที่นี่

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบ 9

รายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี่

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษา วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้มาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนฯ

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1.ปากกา

2.บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรที่ทางราชการออกให้

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา

ประกาศ

รับเอกสารการสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้มาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนฯ

ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1.ปากกา

2.บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรที่ทางราชการออกให้

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางเรียนภาคปกติ 1/2565 คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา

ประกาศ

รับเอกสารการสำเร็จการศึกษานักศึกษาครุศาสตร์ ที่มีวันสำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ให้มาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนฯ

ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ โดยแบ่งเป็นรอบดังนี้ โดยเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด2019

เวลา 09.00 น.

1.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2.สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์

3.คณิตศาสตร์

4.การสอนภาษาอังกฤษ

5.การสอนภาษาไทย

เวลา ๑๓.00 น.

1.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

2.สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

3.สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

4.สาขาวิชาสังคมศึกษา

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1.ปากกา

2.บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรที่ทางราชการออกให้

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ภาคเรียนที่ 2/2564

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงมีมติมอบส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ในภาคเรียนที่ 2/2564 ให้แก่นักศึกษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มคำร้องและใบสำคัญรับเงินโดยลงชื่อด้วยลายมือจริงบนกระดาษเท่านั้น ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: 
2. นำส่งเอกสารคำร้องพร้อมเอกสารแนบการขอถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน 3 รายการตามที่ระบุในคำร้อง ที่สำนักงานคณะที่นักศึกษาสังกัด
3. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ไปยังบัญชีธนาคารตามเอกสารแนบ

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2565 ให้มาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1.ปากกา

2.บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรที่ทางราชการออกให้

3.ใบเสร็จสีเขียวขึ้นทะเบียนปลดหนี้สิน

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2564 และ 1/2565

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ 3/2564 คลิก

 

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ 1/2565 คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์

 

* สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องผ่านแบบฟอร์มเดิมและยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้ทำการติดหน่วยงานคลังตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มเดิม -> http://bit.ly/rru-academic-forms เพื่อขอชำระค่าธรรมเนียมและจัดส่งหลักฐานทางช่องทางที่กำหนด 

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แบบตรวจสอบหนี้สิน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 

1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>


📖 ลงชื่อเข้าใช้งาน

🔎 ตรวจสอบสถานะหนี้สิน(สำหรับเจ้าหน้าที่)

⏱ กระบวนการและขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา คลิก
  • 🗝️ สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
  • 👥 สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
  • 💬 หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • 📞 ติดต่อ โทร. (038)535116, (038)810301
 เดือน มิถุนายน 2565
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
23
24
25
26
27
28
29
30
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10