ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารสำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร


* หมายเหตุ ให้บัณฑิตนำใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิตหรือใบรับรองคุณวุฒิมาด้วยในการขอรับใบปริญญาบัตร

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบ 1(โควตา)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์

การลงทะเบียนชำระเงินและการรายงานตัว ให้ติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัย หน้าเว็บ reg.rru.ac.th

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน 2/2565

รายละเอียดก่อนสมัครเรียน คลิก

 

สมัครเรียน คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษา วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้มาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนฯ

ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน  ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1.ปากกา

2.บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรที่ทางราชการออกให

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ลงทะเบียนรับเอกสารดิจิทัลทรานสคริปต์ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว (ฟรี)

ลงทะเบียนรับเอกสารดิจิทัลทรานสคริปต์ ฟรี!! สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น (โปรดอ่านเงื่อนไขก่อนการใช้บริการ)
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/rru-digital-transcript 

**เอกสารตัวจริง ให้มารับที่มหาวิทยาลัยตามประกาศการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา**

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้มาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนฯ

ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1.ปากกา

2.บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรที่ทางราชการออกให้

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตารางเรียนภาคพิเศษ 1/2565

ตรวจสอบตารางเรียน คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษา วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้มาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนฯ

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1.ปากกา

2.บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรที่ทางราชการออกให้

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา

ประกาศ

รับเอกสารการสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้มาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนฯ

ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1.ปากกา

2.บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรที่ทางราชการออกให้

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางเรียนภาคปกติ 1/2565 คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา

ประกาศ

รับเอกสารการสำเร็จการศึกษานักศึกษาครุศาสตร์ ที่มีวันสำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ให้มาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนฯ

ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ โดยแบ่งเป็นรอบดังนี้ โดยเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด2019

เวลา 09.00 น.

1.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2.สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์

3.คณิตศาสตร์

4.การสอนภาษาอังกฤษ

5.การสอนภาษาไทย

เวลา ๑๓.00 น.

1.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

2.สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

3.สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

4.สาขาวิชาสังคมศึกษา

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1.ปากกา

2.บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรที่ทางราชการออกให้

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ภาคเรียนที่ 2/2564

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงมีมติมอบส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ในภาคเรียนที่ 2/2564 ให้แก่นักศึกษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มคำร้องและใบสำคัญรับเงินโดยลงชื่อด้วยลายมือจริงบนกระดาษเท่านั้น ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: 
2. นำส่งเอกสารคำร้องพร้อมเอกสารแนบการขอถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน 3 รายการตามที่ระบุในคำร้อง ที่สำนักงานคณะที่นักศึกษาสังกัด
3. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ไปยังบัญชีธนาคารตามเอกสารแนบ

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2565 ให้มาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1.ปากกา

2.บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรที่ทางราชการออกให้

3.ใบเสร็จสีเขียวขึ้นทะเบียนปลดหนี้สิน

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>


📖 ลงชื่อเข้าใช้งาน

🔎 ตรวจสอบสถานะหนี้สิน(สำหรับเจ้าหน้าที่)

⏱ กระบวนการและขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา คลิก
  • 🗝️ สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
  • 👥 สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
  • 💬 หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • 📞 ติดต่อ โทร. (038)535116, (038)810301
 เดือน ตุลาคม 2565
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06