ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบ 7

รายละเอียด อ่านก่อนสมัครเรียน คลิก

สมัครเรียน คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การรับสมัครภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2565 และ 3/2565

สาขาวิชาที่เปิด ตรวจสอบรายชื่อเลือกที่สาขาวิชา

1. วิศวกรรมไฟฟ้า

2. รัฐศาสตร์

3. การจัดการ

4. การตลาด

รายงานตัวปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2566 ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ติดรูปถ่ายในใบรายงานตัวให้เรียบร้อยพร้อมสำเนาใบวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ

คู่มือการกรอกประวัติพิมพ์ใบรายงานตัว คลิก

หมายเหตุ สาขาวิชาที่ไม่เปิด ให้ย้ายสาขาได้ โดยติดต่อทาง เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/academic.rru (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ส่งข้อความมาขอย้ายสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 66 ถึง 29 มี.ค. 66 เท่านั้น 

 

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2565

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ให้มาติดต่อขอรับเอกสารที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่

2 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ในวันที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาเพื่อติดต่อขอรับเอกสาร

1.บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

2.หากให้บุคคลอื่นมารับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรของผู้มอบและผู้รับมอบ

3.ปากกา

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ให้มาติดต่อขอรับเอกสารที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ในวันที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาเพื่อติดต่อขอรับเอกสาร

1.บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

2.หากให้บุคคลอื่นมารับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรของผู้มอบและผู้รับมอบ

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศรับเอกสารการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีวันสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ให้มาติดต่อขอรับเอกสารที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ในวันที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาเพื่อติดต่อขอรับเอกสาร

1.ใบเสร็จสีเขียวขึ้นทะเบียนการสำเร็จการศึกษาที่ประทับตราว่าอย่าทำสูญหาย

2.บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

3.หากให้บุคคลอื่นมารับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรของผู้มอบและผู้รับมอบพร้อมกับใบเสร็จสีเขียว

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>


📖 ลงชื่อเข้าใช้งาน

กระบวนการและขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • 🗝️ สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
  • 👥 สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
  • 💬 หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • 📞 ติดต่อ โทร. (038)535116, (038)810301
 เดือน มีนาคม 2566
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09